Yngre och äldre kvinna samtalar. Adobe Stock

Kraftsamling för ökad användning av välfärdsteknik

Sverige kan bli ledande när det gäller utveckling, tillgång och nyttjande av välfärdsteknik. Det slås fast i en helt ny innovationsagenda som tagits fram av RISE och Innovation Skåne tillsammans med de strategiska innovationsprogrammen IoT Sverige, Swelife och Medtech4Health.

Här kan du läsa rapporten:

Strategisk innovationsagenda för välfärdsteknik – en kraftsamling

Den nya strategiska innovationsagendan för välfärdsteknik är framtagen på uppdrag av innovationsmyngidheten Vinnova. Syftet är att klargöra vilka insatser, resurser och infrastrukturer som krävs för att möta samhällsutmaningar med hjälp av välfärdsteknik. Agendan är även ett inspel till regeringens nationella strategi för life science, där välfärdsteknik är en av åtta prioriteringsområden där det bedöms angeläget med fler insatser.

Sverige kan bli ännu starkare

Agendan har tagits fram i samtal och inspel av över hundra aktörer som verkar inom området: näringsliv, regioner och kommuner, civilsamhälle och intresseorganisationer, myndigheter och akademi. Sverige har en stark position inom välfärdsteknik och agendan slår fast att det finns potential att skapa ett internationellt ledarskap inom området. Men för att nå dit behöver vi hantera flera utmaningar och hinder.

Handlingsplan för välfärdsteknik

Agendan föreslår ett handlingsprogram inom fyra insatsområden:

  • Samarbete, test och affärsmodeller: exempelvis användarinvolvering, testmiljöer, och att underlätta tvärsektoriellt samarbete.
  • Nationella strukturer och samordnat stöd: exempelvis digital hälsolitteracitet, kunskap, forskning, metoder inom implementering, effektmätning och finansiellt stöd.
  • Förebyggande hälsovård och förbättrat individstöd: exempelvis att prioritera förebyggande hälsoarbete, använda ny teknik och tvärsektoriella lösningar för ökad livskvalitet.
  • Infrastruktur och datahantering: exempelvis nationell datainfrastruktur, interoperabilitet, standarder, hård infrastruktur, identifieringslösningar

Agendan har även sammanställt en SWOT-analys som sammanfattar de medverkande aktörernas kommentarer och tankar som framkommit under arbetet.