kvantteknologi

Kvantteknologi i svensk hälso- och sjukvård

Syfte och mål

Projektets mål är att identifiera och beskriva förutsättningarna för att förbättra den svenska hälso- och sjukvårdens förmåga att utnyttja potentialen inom det växande området quantum life science. Målet är en signifikant ökning av medvetenhet, kunskap och kompetens om kvantteknologi, dess kopplingar till sjukvården och dess framtida potential, hos ledningarna för svenska universitetssjukhus.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat kommer att redovisas i form av en rapport som presenteras interaktivt för de svenska universitetssjukhusdirektörerna (SUHD-nätverket), regionala FoU- och IT-direktörer och andra viktiga akademiska och industriella intressenter. Denna förstudie bör sedan ligga till grund för mer djupgående analyser, som även omfattar akademin och industrin, för att på längre sikt fastställa en nationell strategi och färdplan för quantum life science för att säkerställa Sveriges ledande roll inom området.

Planerat upplägg och genomförande

En workshop och intervjuer kommer att hållas med SUHD-nätverket för att definiera deras informationsbehov samt det mest effektiva kommunikationsformatet för projektresultaten. Utfallet från detta, kompletterade med bidrag från andra viktiga svenska intressenter, kommer att vägleda utformningen av de svenska och internationella informationsinsamlingsfaserna där svaren på strategiska frågor kommer att samlas in. Projektet avslutas med spridning av rapporten och förberedelser för nästa steg.

Projektnummer

2022-01786

Stöd från Swelife

404 000 kronor

Huvudsökande organisation

Västra Götalandsregionen – Innovationsplattformen

Tidsram

September 2022 – april 2023