Lunds universitet
Lunds universitet

Lunds uni: Datoriserad bildanalys för snabb och exakt diagnostik av prostatacancer

Artificiell intelligens kan ge en snabbare och säkrare besked för den som drabbas av prostatacancer. Tekniken används i ett nytt bildanalysprogram, DOGS, ett beslutsstöd som ska komplettera läkarens kompetens.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. I Sverige drabbas ungefär 10 000 män varje år. Då en patologläkare ställer diagnos i mikroskop bedöms också cancercellernas växtmönster, vilka är olika beroende på hur aggressiv cancern är. Detta är ingen enkel skattning och samtidigt av stor betydelse för att ge patienten rätt behandling och uppföljning, menar Anders Bjartell, överläkare och professor vid Lunds universitet.

Osäker diagnos

– Det är ont om erfarna specialistläkare och antalet patientprover har ökat markant de senaste åren, ofta tas tolv prover eller fler per patient. Och det blir naturligtvis subjektiva bedömningar – studier har visat att upp emot vart femte fall inte bedöms lika om det görs av olika läkare, säger Anders Bjartell.

DOGS (Digital pathology for Optimized Gleason Score in prostate cancer) är ett forskningsprojekt där forskarna har utvecklat ett bildanalysprogram som använder artificiell intelligens.

Tränar mjukvaran

Programmet har tränats i att känna igen prostatacancerceller och deras växtmönster (tumörgrad enligt Gleason) genom att scanna in ett stort antal vävnadsprov som bedömts av patologer vid vanlig mikroskopering. Nästa steg i projektet är att validera hur säkert programmet har lärt sig att känna igen cancerceller och deras växtmönster i nya patientprover.

– I dag är det inte möjligt att ersätta patologläkaren, men ett interaktivt beslutsstöd kan vara till stor hjälp för snabbare och säkrare diagnostik, säger Anders Bjartell.

Stor marknad

Marknadsföring av programmet mot sjukvården ska skötas av medicinteknikbolaget Sectra, en avknoppning från forskning vid Linköpings universitet och pionjärer inom bildbehandling till sjukvården. Sectra bedömer att sjukvården generellt är relativt redo att kunna hantera ett beslutsstöd som DOGS eftersom det blir allt vanligare att sjukhusen scannar in bilder från mikroskoperingar i datorsystemen.

– Det skulle vara enkelt för läkarna att börja använda vårt program, kanske redan inom ett par år. Marknaden för beslutsstöd inom ditigal patologi kan vara mycket stor, speciellt om man räknar med andra bildanalyser som programmet också kan användas för, säger Anders Bjartell.

Varför investera i er?

– I dag måste en patolog studera tumörvävnaden i mikroskop för att ställa diagnosen prostatacancer. Det kräver stor erfarenhet, tar lång tid och bedömningen blir subjektiv avseende tumörcellernas aggressivitet.

– Vi utnyttjar “machine learning” och artificiell intelligens. Genom att mata in patologbedömda bilder från patientprover har programmet fått en kunskapsbank och kan känna igen och bedöma cancerceller i nya prov.

Texten uppdaterad 17-07-25
Text: Elisabet Ottosson

Projektnummer

2015-04740

Stöd från Swelife

Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar – hösten 2015: 1 500 000 kronor

Kontakt

Anders Bjartell, överläkare i urologi och professor, Lunds universitet
+46 (0)70 595 2683
anders.bjartell@med.lu.se

Fler berättelser
måttband
Förstudie till Nationell Obesitas Data (NODA)