flicka dansar Ny rapport: Systemförändring krävs för att förebygga barnfetma

Ny rapport: Systemförändring krävs för att förebygga barnfetma

Allt fler barn lever med fetma, något som kan leda till ohälsa och allvarliga sjukdomar i vuxen ålder. Trots vetskap om att tidiga insatser kan göra stor skillnad läggs mycket få resurser på förebyggande arbete. I en ny rapport från Swelife, Innovation Skåne, RISE och Umeå universitet undersöks hur olika incitamentsmodeller behöver förändras för att flytta fokus från sjukvård till förebyggande arbete med hälsa för att motverka barnfetma.

De ersättningsmodeller som finns idag inom hälso- och sjukvården är riktade mot sjukdom, som ska utredas och behandlas, och inte mot insatser för att skapa hälsosamma beteenden. I stället för att förebygga sjukdom läggs de ekonomiska resurserna när personen redan blivit sjuk.

Incitament behövs för systemförändring

För att få till en förändring inom ramen för de ersättningsmodeller som används idag behöver det påvisas att hälsofrämjande och preventiva insatser är en ekonomiskt hållbar affär. Rapporten visar på svårigheten med att ge ekonomisk ersättning för något som aldrig händer, det vill säga att barn inte utvecklar fetma. Det behövs därför incitament, ersättningsmodeller och arbetsmodeller som bidrar till att flytta fokus från sjukvård till förebyggande hälsoarbete.

Det samhällsekonomiska värdet av tidiga preventiva insatser är svårt att synliggöra,
och ställs ibland i konflikt med mer direkta ekonomiska vinster för olika företag. Rapporten visar att det också kan bidra till att det saknas politisk vilja att investera i promotiva och preventiva insatser mot barnfetma.

Utmaningen ligger i att det här är ett långsiktigt arbete och det tar tid att se effekterna, och så fungerar varken budgetar i offentlig sektor eller affärsplaner i privat sektor.

Maria Bjerstam, innovationsledare

– Utmaningen ligger i att det här är ett långsiktigt arbete och det tar tid att se effekterna, och så fungerar varken budgetar i offentlig sektor eller affärsplaner i privat sektor, säger Maria Bjerstam, Innovationsledare inom hälsa på Innovation Skåne och ansvarig för framtagande av rapporten.

Flera betydelsefulla komponenter

Ytterligare fem komponenter lyfts som särskilt betydelsefulla för att skapa de förutsättningar som behövs för att förebygga barnfetma på samhällsnivå:

  • Formella, finansierade koordinatorer och samordnare vid alla former av insatser
  • Gemensam, förankrad målbild och interventionslogik
  • Learning by doing – fler test av innovativa arbetssätt
  • Facilitera engagemang och vilja, snarare än att skapa det
  • Organisatorisk kunskap om vinsterna med prevention

En genomgång av forskningsläget visar på ett behov av fler hälsoekonomiska studier inom området barnfetma. Forskningen inom området är i sin linda och det behövs också mer kunskap om hur barn och ungdomars nuvarande och framtida hälsa och livskvalitet kan värderas ekonomiskt i förhållande till olika insatser.

Komplext problem

Fetma, både hos barn och vuxna, är ett komplext problem med flera underliggande orsaker, och för att skapa förändring krävs ett systemperspektiv på frågan och samverkan mellan många olika aktörer, men också en tydligare ansvarsfördelning.

– Vi ser att alla tycker det är viktigt att jobba preventivt, men det är svårt att få en långsiktighet i arbetet då alla hela tiden tycker att någon annat ska göra något. Alla har uppdraget, men ingen har huvudansvaret, säger Maria Bjerstam.

Ladda ner rapporten

Incitament, ersättnings-, affärsmodeller och hälsoekonomiska modeller för preventiva interventioner mot barnfetma. Mars 2021. Rapportskribent: Maria Bjerstam. Pdf.