om swelife - man som gungar

Om Swelife

Swelife stärker life science i Sverige och förbättrar folkhälsan.

Den grund Swelife står på är idén att vi som lever i Sverige ska ha tillgång till förebyggande insatser och kunskap för ett liv i hälsa, och när vi är sjuka ska vi ha tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad behandling.

Swelife arbetar på flera sätt för att stärka life science-ekosystemet i Sverige. Dels genom långsiktiga insatser som bäddar för nytänkande och smartare lösningar inom hälsoområdet. Dels genom riktade insatser som lyfter projekt inom life science, för att de ska bli konkurrenskraftiga på en global marknad.

Så här definierar vi life science.

Programperiod

Swelife startade 2014. Programmet utvärderas var tredje år och får – förutsatt att utvärderingen faller väl ut – vidare finansiering tre år i taget, och längst till 2026.

Swelife arbetar nationellt, men har Lunds universitet som värdorganisation. Därför ligger huvudkontoret i Lund.

Ett strategiskt innovationsprogram

Swelife är ett av sjutton strategiska innovationsprogram. Programmet startade 2014 med fokus på stärkt life science i Sverige. De strategiska innovationsprogrammen:

  • finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova, Formas och Energimyndigheten och av programmets deltagande parter
  • är aktörsdrivna nationella satsningar som har till uppgift att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft
  • verkar genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige.

Inom programmen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. Alla som kan bidra till utvecklingen är välkomna att söka finansiering.

Mer om strategiska innovationsprogram (Vinnova.se).

Så här jobbar Swelife

  • Swelife arbetar alltid för en samordning på nationell nivå – vi arbetar inte med uttalat lokala eller regionala satsningar.
  • Swelife stimulerar internationellt samarbete – vi anser inte att svensk life science kan bli världsledande utan ett tydligt internationellt perspektiv.
  • Swelife samlar aktivt aktörer med fokus på bättre hälsa för ökad samordning och samverkan – vi driver inte egna frågor och vi överlappar inte det som redan görs.
  • Swelife identifierar glapp inom life science i Sverige som behöver åtgärdas och möjliggör att de blir åtgärdade – vi åtgärdar sällan glappen själva.
  • Swelife är en neutral aktör som möjliggör för andra att skapa nytta och som bygger genom andra – vi har inget egenintresse att bli stora.
  • Swelife påverkar och ger upphov till systemisk förändring genom sitt arbetssätt – utan att ha någon partipolitisk agenda.

Historik

Swelife startade sommaren 2014 då Diabetesagendan och SILS (Sverige som internationellt centrum för life science) gemensamt ansökte om att få starta ett så kallat strategiskt innovationsområde (SIO). Tanken var att samla Sveriges life science-regioner i en gemensam nationell forsknings- och innovationsagenda.

SIO Folksjukdomar beviljades i maj 2014, bytte under hösten namn till Swelife och i januari 2015 tillkom ytterligare en agenda (PMC – Personalised Medicine Cancer).