om swelife -

Om Swelife

Swelife stärker life science i Sverige och förbättrar folkhälsan.

Uppdaterad 16 februari 2024.


Swelife arbetar för att stärka life science i Sverige och därmed bidra till en förbättrad folkhälsa. Det gör vi genom att arbeta långsiktigt för att Sverige ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en hälsa i världsklass. Vi arbetar också för en life science-sektor som växer stadigt och är konkurrenskraftig på en global marknad.

För att vi ska lyckas med det, arbetar vi genom olika projekt.

 • Dels stöttar vi innovationsprojekt för bättre hälsa som på sikt kan bli framgångsrika företag inom life science, till exempel läkemedel och medicinsk teknik, men också ehälsa, diagnostik och mycket mer.
 • Dels koordinerar vi olika strategiska projekt på nationell nivå, där de flesta syftar till systemiska förändringar och/eller förbättrat samarbete för bättre hälsa i Sverige.

Den grund Swelife står på är idén att vi som lever i Sverige ska ha tillgång till förebyggande insatser och kunskap för ett liv med god hälsa, och när vi är sjuka ska vi ha tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad behandling. Genom samverkan bidrar vi till en positiv utveckling av life science i Sverige, för individ och patient, hälso- och sjukvård, näringsliv och akademi.

Swelife är finansierat av Vinnova.

Så här definierar vi life science.

Programperiod

Programmet utvärderas var tredje år och får – förutsatt att utvärderingen faller väl ut – vidare finansiering tre år i taget, och längst till 2026.

Swelife arbetar nationellt, men har Lunds universitet som värdorganisation. Därför ligger huvudkontoret i Lund.

Ett strategiskt innovationsprogram

Swelife är ett av sjutton strategiska innovationsprogram. De strategiska innovationsprogrammen:

 • finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova, Formas och Energimyndigheten och av programmets deltagande parter
 • är aktörsdrivna nationella satsningar som har till uppgift att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft
 • verkar genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige.

Inom programmen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. Alla som kan bidra till utvecklingen är välkomna att söka finansiering.

Mer om strategiska innovationsprogram (Vinnova.se).

Så här gör Swelife skillnad

 • Swelife är duktigt på nätverkande. Vi kopplar ihop personer och satsningar ur ett ”AB Sverige”-perspektiv. Även ökat samarbete mellan delar av landet är ett steg på vägen.
 • Swelife arbetar genom andra. En framgångsfaktor för Swelife är ett starkt programkontor
  med medarbetare som utan prestige kan se till att det blir verkstad i projekten och att olika satsningar koordineras med varandra.
 • Swelife är duktigt på omvärldsbevakning och vi har god inblick i vad som är på gång inom life
  science i Sverige.
 • Vi ser utlysningarna som ett verktyg för att åstadkomma förändring över tid. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar i våra utlysningar.
 • Samverkan och gemensam utveckling tar tid och resurser, och de flesta organisationer har inte detta på sin huvudagenda och kan därför bara lägga begränsade resurser på detta. Även ur projektperspektiv är det sällan som systemperspektivet beaktas. Projekten har ofta till syfte att vidareutveckla ett specifikt område snarare än att samordna befintliga insatser. Detta leder ofta till suboptimering av resurser på nationell nivå, då hjulet uppfinns om och om igen och resulterar i dubbelarbete och bristande kunskapsdelning. Här arbetar Swelife aktivt för att göra en direkt skillnad genom koordinerande och utredande projekt och ett aktivt arbete i programkontoret för att öka samordning och samverkan mellan dessa satsningar för att få ännu större effekt.

Historik

Swelife etablerades 2014. Det var i första hand två innovationsagendor – How world class diabetes research will contribute to Swedish growth (populärt kallad Diabetesagendan) och Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) – som lade grunden till Swelife genom etableringen av det strategiska innovationsprogrammet SIO Folksjukdomar. Ytterligare en innovationsagenda, Personalized Medicine, med fokus på cancerområdet, anslöt våren 2015 och ungefär samtidigt bytte programmet namn till Swelife.

På så sätt fick Swelife det breda uppdrag vi har i dag, där vi greppar över hela ”life scienceekosystemet”. Vi ser alltså sektorn som ett slags ekosystem där alla aktörer påverkar varandra och är beroende av varandra.

Swelifes roll i life science-ekosystemet

Swelifes roll i life science-ekosystemet är i första hand Förändringsmotorn. Vi utmanar och förändrar systemet genom att bidra med förslag och goda exempel, kraftsamling och mobilisering för förändring.

Som stödjande roller finns:

 • Strategen. Swelife får life science-Sverige att enas och samverka kring systemförändrande innovationsfrågor.
 • Dialogskaparen. Swelife underlättar samtalet i life science-Sverige. Vi för aktivt samman aktörer och samlar dem så att alla kan bidra.
 • Katalysatorn. Förändring genom samverkan sker inte av sig själv utan tar tid och kräver att någon sätter igång förändringen.
 • Berättaren. Swelife stärker berättelsen om life science-ekosystemet. Den handlar om vård och hälsa i dagens Sverige, om innovation för bättre hälsa och om implementerings-kultur.