Effektlogik och mål

Effektlogik och mål

Här kan du läsa om Swelifes effektlogik och mål, alltså om hur vi på programmet planerar och målsätter vår verksamhet.

Ordlista

Swelifes vision

Life science i Sverige har en ledarroll i utvecklingen för en hälsa i världsklass och en hållbar tillväxt.

Swelifes mission

Swelife faciliterar och accelererar innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta.

Strategi och agenda

Strategisk plan 2020 (pdf)

Swelife har tre effektmål i vår effektlogik. Effektmålen uppnås genom de resultat som levereras från Swelifes insatsområden med hjälp av ett tydligt fokus. Tillsammans bidrar dessa till att uppnå tillståndsmålet.

Swelifes strategi

Tillståndsmål: Tillsammans skapar vi hållbar tillväxt – för individens hälsa

Strategi är en förändringsresa till ett tillstånd. Tillståndsmålet beskriver vem och vad som görs i ett sammanhang som gör att vi kan se det framför oss.

Fokus: Samverkan som ger resultat

För att strategin ska lyckas måste vi prioritera. Med ett tydligt fokus som ledstjärna blir det lättare att nå tillståndsmålet.

Effektmål

 • Life science-Sveriges kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning
 • Sverige har en hållbar, växande och internationellt konkurrenskraftig life science-sektor
 • Invånare i Sverige har tillgång till innovativa, kostnadseffektiva och individanpassade lösningar för bättre hälsa baserade på nuvarande ”best practice”

Insatsområden och delmål

Varje insatsområde har flera delmål. Hur framgångsrika delmålen är mäts genom indikatorer.

Insatsområde

Gör samverkan till ett naturligt arbetssätt

Delmål

 • Alla relevanta aktörer bidrar gemensamt i innovationsinsatser
 • Ökad samsyn och minskad fragmentering inom life science-sektorn i Sverige

Insatsområden

Öka samverkan mellan svenska infrastrukturer för life science

Gör kompetens och infrastruktur mer tillgänglig

Delmål

 • Swelife har ökat samverkan mellan Forsknings- och innovationsinfrastrukturer i Sverige
 • Swelife har ökat samverkan mellan innovationsstödjande aktörer i Sverige
 • Swelife har gjort det lättare att hitta relevant kompetens och infrastruktur inom life science
 • Swelife har ökat nyttjandegraden av forsknings- och innovationsinfrastrukturer i Sverige

Insatsområden

Gör det lättare att hitta och attrahera kapital

Öka tillgången till kapital för life science

Delmål

 • Swelife har gjort det lättare att förstå vilka finansieringsmöjligheter som finns för att ta fram lösningar för bättre hälsa
 • Swelife-finansierade projekt har förbättrade möjligheter att attrahera kapital
 • Swelife har bidragit till ett mer heltäckande finansieringsflöde för life science
 • Swelife-finansierade projekt har ökat sina möjligheter att attrahera utländskt kapital

Insatsområden

Skapa förutsättningar för att skala upp lösningar för bättre hälsa

Öka fokus på att förutsäga och förebygga ohälsa genom att etablera konceptet Frisk-Risk-Sjuk

Delmål

 • Swelife har startat upp och vidareutvecklat nationellt skalbara lösningar för bättre hälsa
 • Swelife har förbättrat förutsättningarna för implementation och förvaltning av skalbara lösningar
 • Swelife har nationellt etablerat konceptet Frisk-Risk-Sjuk
 • Swelife har bidragit till ett ökat fokus på att förutsäga och förebygga hälsa i Sverige

Insatsområden

Gör hälsodata mer samordnade och systematiska

Gör hälsodata mer tillgängliga

Delmål

 • Swelife har skapat förutsättningar för samordnade och systematiska hälsodata
 • Swelife har ökat samverkan mellan olika digitala infrastrukturer
 • Swelife har förbättrat tillgången till systematiska hälsodata
 • Swelife har förbättrat förutsättningarna för långsiktig förvaltning av strukturerade hälsodata

Swelifes effektlogik

Här kan du ladda ner sammanfattningen av effektlogiken (pdf).

Ordlista

FAIR-principerna: FAIR betyder att data ska vara sökbara (Findable), tillgängliga (Accessible), driftskompatibla (Interoperable) och återanvändbara (Reusable).

Frisk-risk-sjuk-modellen: En förenklad modell för att skapa medvetenhet och samsyn kring behovet av att fokusera mer på att förutsäga och förebygga hälsa. En utförlig beskrivning finns på Swelife.se.

Forskningsinfrastruktur: Infrastruktur för forskning som är öppen och kan nyttjas av fler än enskilda forskare eller forskargrupper. Exempel på forskningsinfrastrukturer är avancerade verktyg eller teknisk utrustning, databaser, arkiv, fältstationer, laboratorier och  biobanker.

Hållbar tillväxt: Tillväxten är hållbar när vi kan tillfredsställa våra behov idag — ekonomiskt, miljömässigt och socialt — samtidigt som vi skapar förutsättningar för utveckling i framtiden. Genom att vidga ”tillväxt” till ”hållbar tillväxt” vill vi omfatta och inkludera hållbarhetens alla dimensioner i programmets målbild.

Innovationsinfrastruktur: Infrastruktur som stödjer utveckling och innovation. Här inkluderas infrastrukturer som syftar till att testa och utveckla lösningar för bättre hälsa, exempelvis testbäddar, innovationskliniker och innovationshubbar

Life science-sektorn: Life science-sektorn omfattar de företag, universitet och högskolor samt offentliga aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, som genom sin verksamhet bidrar till att främja människors hälsa. Sektorn innefattar forskning, högre utbildning och innovation, utveckling av läkemedel, medicintekniska produkter och behandlingar, samt prevention, implementering och uppföljning.

Lösningar för bättre hälsa: Detta innefattar en lång rad insatser som syftar till bättre hälsa, bland annat produkter, tjänster och arbetssätt men även insatser för systemtransformation ingår i begreppet.


Så här är Swelife organiserat.

Här hittar du mer information om hur Vinnova arbetar med effektlogiker.