Vanliga frågor

FAQ – Vanliga frågor om Swelife

Här får du svar på vanliga frågor om Swelife.

Vad är Swelife?

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram för att stärka life science i Sverige.

Swelife finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter.

Om Swelife.

Vad är ett strategiskt innovationsprogram?

Strategiska innovationsprogram är Regeringens satsning på hållbar innovation. Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram, där Swelife är ett.

Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Inom programmen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. Alla som kan bidra till utvecklingen är välkomna att söka finansiering.

Om strategiska innovationsprogram.

Varför finns Swelife?

Swelife arbetar långsiktigt för att Sverige ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en hälso- och sjukvård i världsklass.

Vi arbetar också för en attraktiv life science-sektor som växer stadigt och är konkurrenskraftig på en global marknad.

Vi arbetar alltid för Sveriges bästa på nationell nivå, och vårt uppdrag är att identifiera glapp inom life science i Sverige som behöver åtgärdas och möjliggöra att de blir åtgärdade – allt skalbart och delbart.

Hur jobbar Swelife?

Swelife arbetar genom projekt: dels innovationsprojekt, dels strategiska projekt.

Innovationsprojekten stöds främst genom utlysningar 1–2 gånger per år, där man kan söka medel för innovationsprojekt i företag eller kommersialiserbara forskningsprojekt. Dessa projekt får också visst annat stöd i form av t ex stöd för pitchning, viss marknadsföring, rådgivning. Mer än hundra innovationsprojekt har hittills fått medel av Swelife.

Här finns alla innovationsprojekt.

De strategiska projekten är projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte och som främst bidrar till förändrade arbetssätt och/eller förbättrade forsknings- och utvecklingsmöjligheter för många parter. Dessa projekt kan vara systempåverkande.

Här finns alla strategiska projekt.

Här finns mer info om hur själva beslutsprocessen för projekten går till.

Portföljerna, hur funkar det?

Swelife har strukturerat upp arbetet med projekten i fyra områden (portföljer).
Områdena är:

  • Samverkan och samordning. Vi ökar samverkan genom att koppla ihop aktiviteter, personer och initiativ inom life science. Ansvarig: Thomas Gunnarsson.
  • Kompetens och kapital. Vi möjliggör att de goda idéerna för bättre hälsa kan växa till globala produkter och tjänster som skapar nytta. Här ingår arbetet med innovationsprojekten. Ansvarig: Åsa Wallin.
  • Skalbara lösningar. Vi möjliggör att goda idéer för bättre hälsa skalas upp så att kompetens och kapital används optimalt och snabbare blir till nytta för fler. Ansvarig: Ebba Carbonnier.
  • Systematiska hälsodata. Gemensamt med individen/patienten, civilsamhället, hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv skapar vi tillit för hälsodata som ger nytta: för verksamhetsutveckling och innovation för bättre hälsa.   Ansvarig: Lars Lindsköld.

Hur länge finns Swelife?

Swelife startade 2014. Programmet utvärderas var tredje år och får – förutsatt att utvärderingen faller väl ut – vidare finansiering tre år i taget, och längst till 2026.

Var finns Swelife?

Swelife arbetar nationellt, men har Lunds universitet som värdorganisation. Därför ligger huvudkontoret i Lund.

Programkontoret

  • I Lund sitter programchef, kommunikatör, portföljansvarig för Samverkan och samordning, ekonom samt administrativ personal.
  • I Linköping sitter portföljansvarig för Kompetens och kapital.
  • I Stockholm sitter portföljansvarig för Skalbara lösningar och projektledare för Swelife International.
  • I Göteborg sitter portföljansvarig för Systematiska hälsodata och projektledare för Swelifes AI-projekt.

Regionala koordinatorer

Swelife har regionala koordinatorer på innovationskontor i Lund, Uppsala, Stockholm, Linköping och Göteborg. Deras uppdrag är framför allt att stötta innovationsprojekt inför och under utlysningarna.

Governing Board och Advisory Board

Swelifes styrelse (governing board) och advisory board består av medlemmar från hela Sverige och från olika delar av life science.

Fördjupande text om Swelife:

Swelife arbetar för att stärka life science i Sverige och därmed bidra till en förbättrad folkhälsa. Det gör vi genom att arbeta långsiktigt för att Sverige ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en hälsa i världsklass. Vi arbetar också för en life science-sektor som växer stadigt och är konkurrenskraftig på en global marknad.

Swelife är ett av sjutton strategiska innovationsprogram, och vi finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter. De strategiska innovationsprogrammen har som uppgift att genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Den grund Swelife står på är idén att vi som lever i Sverige ska ha tillgång till förebyggande insatser och kunskap för ett liv i hälsa, och när vi är sjuka ska vi ha tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad behandling.

Fler vanliga frågor om Swelife? Kontakta kommunikatör Karin Lilja eller programchef Peter Nordström.
Kontakt.