patientföreträdare

Patientföreträdare – En strategisk partner i framtidens hälso- och sjukvård

Förstudie

Nationell mobilisering och konkretisering av en svensk patientföreträdarutbildning på systemnivå. Projektet kommer under förprojektet, genom involverande möten och workshopar, att definiera kommande utbildnings syfte, målgrupp och innehåll. Dessutom kommer förprojektet att bidra till förankring hos genomförande parter i framtida utbildningsinsatser.

Syfte och mål

Framgångsrik utveckling och implementering av vårdinnovationer kräver deltagande av patienter. Men en åldrande befolkning, snabba medicinska/medicinsktekniska framsteg och begränsade resurser ställer krav på en omfattande reformering av den svenska hälso- och sjukvården. Den pågående samhällsutvecklingen innebär att patienter ses som medskapare istället för mottagare. För att klara framtidens behov behöver vi fler företrädare som har kunskap om Life Science ekosystemet, och möjlighet att företräda sig själv, sin organisation samt andra grupper.

Förväntade effekter och resultat

Genom att skaffa sig kunskap bla. om hälso- och sjulvårdens organisation och styrning, om forskningsetik och juridik, om samverkan med nationella och internationella universitet, företag och industri, kommer patientföreträdarna kunna bidra med sin kunskap och erfarenheter till samhällstransformationen. En investering i patientföreträdarutbildning är också en investering i konkurrenskraft och framtida välstånd. Vår ambition är att stärka patienters ställning som en dialogpartner i arbetet med att främja kunskapsutveckling och innovation i Life Science ekosytemetet.

Planerat upplägg och genomförande

Funktionsrätt Sverige har åtagit sig ansvaret som ”projektägare”, eftersom som samlad och demokratisk rörelse, kan vi fånga upp kollektiva erfarenheter från alla patient- och anhörigorganisationer som samlar personer med en stor variation av kroniska sjukdomar. Vi kommer att samarbeta med hela funktionsrättsrörelsen, andra icke-medlemsföreningar, patientnätverk och patientforum; SKR och andra relevanta aktörer. Genom detta projekt kommer vi kunna kunna sätta ramarna för en patientföreträdautbildning, och skapa förankring tidigt i processen hos fler aktörer.

Projektnummer

2021-03386

Stöd från Swelife

500 000 kronor

Huvudsökande organisation

Funktionsrätt Sverige

Tidsram

september 2021 – december 2021

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.


Läs mer om Swelifes övriga strategiska projekt.