lekande barn

PBF i samtal med det danska initiativet Healthy Weight Center

Hur kan Sverige och Danmark samarbeta för att förebygga barnfetma och initiera datadrivna hälsokommuner? Det var huvudfrågan när Prevention barnfetma (PBF) nyligen träffade det Novo Nordisk Fonden-stödda initiativet Healthy Weight Center (HWC). Vid mötet deltog även Statistiska centralbyrån (SCB) och den danska motsvarigheten Dansk Statistik (DST).

Både Sverige och Danmark ser en tydlig trend med en ökande andel barn som lever med övervikt och fetma. Det finns också en enighet om att ansvaret inte ligger på det enskilda barnet, utan hos aktörerna i barnets närmiljö och på övergripande samhällsnivå. I båda länderna är social ojämlikhet tydligt kopplad till hälsa. I Danmark har kommunerna med lägst socioekonomisk status tre gånger högre förekomst av övervikt och fetma jämfört med kommuner med hög socioekonomisk status.

Datadrivna insatser

I Sverige genomförs insatserna inom ramen för PBF i nära samarbete med kommuner och deras regioner, med en stark lokal förankring och många medverkande aktörer. Grunden för alla insatser som implementeras är att de ska vara datadrivna och det var en av utgångspunkterna i mötet.

En viktig prioritering är att börja mäta barns hälsa systematiskt och visionen är att automatiskt samla in all data som finns tillgänglig och på så sätt skapa en ”sjö” av realtidsdata som är tillgänglig för alla berörda parter. Detta för att kunna ge beslutsunderlag åt berörda organisationer samt ge förutsättningar att forska på data i interventionskommuner.

-Det är av stor vikt att definiera vilken data som kan användas och skapa legala former för nyttjandet. För att datahanteringen ska vara effektiv behövs stöd från såväl regeringen som myndigheter och där intar SCB en nyckelroll, säger Peter Bergsten, huvudprojektledare för PBF.

Påverka livsmiljön

Kamilla Bolt från Novo Nordisk Fonden beskrev under mötet hur HWC, på ett liknande sätt som PBF, arbetar i partnerskap med Sundhetsstyrelsen, kommuner, patientorganisationer, frivilligorganisationer, universitet, detaljhandeln och andra aktörer som har påverkan på den miljö som barnen lever i. I det inledande skedet arbetar HWC med att kartlägga nuvarande kunskap, utforska innovativa hypoteser för att skapa nya orsak-verkan teorier och initiera multikomponentsinterventioner som studeras i flera arenor. Projektet önskar också belysa komplexiteten i översättning från teori till praktik och genomför forskning nära verksamheterna för att säkerställa implementering.

Centrum för hälsodata

Vid mötet medverkade även Johanna Brinne Roos från Centrum för hälsodata, Region Stockholm. Hon visade på värdet av att kunna använda patientdata över tid. Exemplet hon lyfte handlade om att följa patienter, i detta fall barn med diagnosen barnfetma, över tid och se vilka ytterligare diagnoser de fick över tid. Dessutom gav patientdata möjlighet att uppskatta kostnader för denna patientgrupp över tid.

Avslutningsvis presenterade Rasmus Davidsen och Carsten Zangenberg från DST delar av sitt arbete. De beskrev de prediktionsmodeller som de använder för barn med övervikt och fetma som är baserade på en regelbaserad maskininlärningsmetod, som handlar om att hitta relationer mellan variabler i stora databaser. Exemplet de beskrev visade att hälsoregisterdata kunde påvisa ett starkt samband mellan hälsostatus för ett barn och hälsostatus för barnets föräldrar när de var i tonåren, det vill säga ett antal år innan de blev föräldrar. Faktorer som (de blivande) föräldrarnas utbildningsnivå och etnicitet var viktiga för att bestämma deras (kommande) barns hälsa.

Prediktion för förebyggande insatser

-Exemplen illustrerade den avgörande betydelsen av att ha tillgång till mer data för att kunna skapa bättre modeller och säkrare prediktion och därmed sätta in förebyggande insatser så anpassat som möjligt, säger Peter Bergsten som avslutade mötet med att lyfta fram vikten av fortsatt samarbete och att i nästa steg även bjuda in Socialdepartementet i Sverige.

-Det finns ett behov av att öppna datakällor på rätt sätt och att Socialdepartementet är med och katalyserar systemtranformationen i riktning mot prevention. Vi behöver en analytisk datadriven approach för att förstå och genomföra en transformation av samhället som både är skalbar och hållbar.


Tillbaka till Prevention barnfetmas huvudsida.