PBF koordinerar Horizonansökan
Foto: Carl Campbell

PBF koordinerar Horizon-ansökan

Tillsammans med 36 aktörer från 16 länder har PBF samordnat en ansökan till Horizon-utlysningen “Prevention of obesity throughout the life course”.

Det föreslagna projektet fokuserar på att förebygga fetma hos barn i åldrarna 0-6 år, i syfte att under de kommande tio åren motverka och förhindra den ökning av övervikt och fetma vi idag ser bland barn i stora delar av i Europa, och världen.

Onormal miljö

Fetma är en normal reaktion på en onormal miljö, och projektet syftar till att normalisera barns miljö genom att ta ett helhetsgrepp om frågan. Genom projektet kommer representanter från lokala myndigheter, offentlig och privat sektor och civilsamhället i nio europeiska städer och två utomeuropeiska städer i samarbeta kring denna åternormalisering av samhället.

ECHO-zoner

Dessa 11 städer kallas Ending Childhood Obesity (ECHO)-zoner. ECHO-zoner kommer att få stöd att utveckla skräddarsydda och hållbara insatser som sedan implementeras och utvärderas med hjälp av ett datadrivet tillvägagångssätt. Såväl individuella data, som data på bredare samhällsnivå, samlas in, lagras och analyseras. Denna data används sedan för att bygga en digital representation av staden, en så kallad Digital City Twin (DCT).

Skalbara strategier

ECHO-zonerna med sina DCT:er kommer att kopplas samman ett ECHO-zonnätverk för ökat lärande och för att identifiera skalbara strategier. Från dessa 11 städer, som är pilot-ECHO-zoner, kommer nästa generations ECHO-zoner, så kallade ledande ECHO-zoner, utvecklas.

Dessa ledande ECHO-zoner kommer i sin tur att bana väg för att sprida framgångsrika metoder, som förfinats av pilot-ECHO-zonerna, för att uppnå långsiktig skalbarhet och effekt.

Övriga medverkande aktörer

Från Sverige deltar även Uppsala universitet, Region Uppsala, Karolinska Institutet, SAS Institute och Mercodia AB. Bland övriga medverkande finns bland andra tolv universitet, två universitetssjukhus och elva städer.

I maj lämnas besked om ansökan gått vidare till fas två i ansökningsprocessen.

Fakta om fetma i Europa

I Europa har vart tredje barn övervikt eller fetma, vilket leder till att mer än varannan vuxen har övervikt och var fjärde har fetma. Fetma orsakar fysiska och psykiska komplikationer för individen inklusive typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, samt depression och ångestsyndrom.
I Europa är nära 10 % av de totala hälsovårdskostnaderna relaterade till fetma, vilket uppgår till mer än 400 miljarder euro årligen. Hittills finns ingen hållbar eller skalbar lösning för att stoppa denna pandemi.

Länk till mer information om Horizon-utlysningen

Prevention of obesity throughout the life course