barn med ballong

Finansiärer till Prevention barnfetma

Vill ni vara med och vända den negativa utvecklingen av barnfetma i Sverige, och nå visionen Noll barnfetma vid skolstart 2030 och en jämlik hälsostart i livet för alla barn?

Sverige befinner sig mitt i en tyst pandemi som både orsakar stort mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Idag är andelen barn som har övervikt vid skolstart 20 %, varav 5 % har fetma. Den som är överviktig som barn fortsätter ofta vara det som vuxen med kraftigt ökad risk för att drabbas av diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och psykisk ohälsa.

Forskning visar att insatser som fokuserar på beteendeförändringar hos den enskilda individen, såsom kost och fysisk aktivitet, inte är effektiva på lång sikt. Istället behövs förändringar i det omgivande samhället, såsom infrastruktur samt i sociala och miljömässiga förhållanden. Det finns även en stor social ojämlikhet. Barn som växer upp i områden med låg socioekonomisk status löper mycket högre risk att drabbas av övervikt och fetma.

Systemtransformation

Det nationella initiativet Prevention barnfetma arbetar i riktning mot en systemtransformation där fokus förflyttas från behandling av sjukdom till preventiva hälsoinsatser. Idag går 97 % av budgeten för hälso- och sjukvård till behandling och vård av sjukdomar, endast 3 % går till förebyggande arbete. Många sjukdomar som behandlas kan förebyggas, däribland de flesta fall av fetma. Ur ett Frisk-Risk-Sjuk-perspektiv förflyttar Prevention barnfetma fokus till Frisk. Det handlar om barns rätt till bästa möjliga hälsa som är inskriven i barnkonventionen och kan liknas vid barns rätt till utbildning.

Bred samhällsförankring

Inom Prevention barnfetma samverkar bland andra SKR, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, fem universitet, sex regioner, RISE, patientorganisationen HOBS, privata aktörer såsom Novo Nordisk, SAS Institute och ICA, Generation PEP och flera andra initiativ som AI-Sweden, IoT-Sweden, Viable Cities och Genomics Medicine Sweden.  Projektet genomförs i nära samarbete med kommuner, deras tillhörande regioner, och relevanta lokala aktörer i barnets närhet.

Finansiering

För att nå långsiktig förändring pågår initiativet i tio år, 2020-2030, och har beviljats stöd från innovationsmyndigheten Vinnova 2020-2022. De deltagande organisationerna medfinansierar till 50 %. För att fortsätta arbetet fram till 2030 behövs vidare finansiering från 2023.

Välkommen att kontakta oss för ett möte där vi kan diskutera hur ett finansierings-deltagande kan utformas från er sida och hur ni kan bidra till att alla barn får en jämlik hälsostart i livet!

Kontakt

Peter Bergsten
Nationell samordnare
peter.bergsten@mcb.uu.se

Avesta Starkholm
Biträdande nationell samordnare
avesta.starkholm@mcb.uu.se


Tillbaka till Prevention barnfetmas huvudsida.