barn som ritar Grand Challenge

Hackathon 2021

Projektet är avslutat. De flesta projektsidor kommer dock ligga kvar under Swelifes programtid som referens. Kontakta Swelifes programkontor för eventuella frågor.


Hackathon 2021 var första delen av vår Grand Challenge Prevent Childhood Obesity. Vi utmanade team att utveckla idéer om hur barnfetma kan förebyggas och ge alla en jämlik hälsostart i livet.

Hackathonet genomfördes under mars 2021 och var ett samarrangemang mellan SAS Global Hackathon och projektet. Under den månad Hackathonet pågick gav vi teamen stöd genom virtuella events och tävlingens plattform.

Hackathonet avslutades den 31 mars. Då hade teamen skickat in filmer där de presenterade sitt konceptförslag och en kort pitch av hur deras koncept kommer att förebygga fetma hos barn i förskoleåldern. Filmerna och tillhörande pitch bedömdes av en jury. Utfallet av bedömningen presenterades på ett finalevent under april.

Resultat 2021

Topp-5-vinnare Hackathon 2021 i Grand Challenge Prevent Childhood Obesity:

  1. Family Wellbeing (numera Famli)
  2. EarlyIMPACT
  3. Digital Community Twin
  4. Túpa Fit
  5. BearingPoint

Totalt deltog 18 lag varav 12 tog sig vidare till final. I nästa fas i Grand Challenge deltar topp-5-lagen och ytterligare 3 wild card-lag.

Flera projekt deltog även i SAS globala hackathon, och där vann

  • Digital Community Twin
  • Túpa Fit.

Pressmeddelande om vinnarna i SAS Hackathon
SAS Hackathon

Vernissage av pitchfilmerna

Famli, plats 1
EarlyIMPACT, plats 2
Digital Community Twin, plats 3
BearingPoint, plats 4
Túpa fit, plats 5
Auto
Cactus
Family Mealprep
Hyperchill Wunderbeasts
LioPep
Pooiw Food Hero
SciMinds

Bakgrundsmaterial 2021

graf meetup grand challenge hackathon
Scope för Grand Challenge Prevent Childhood Obesity. För detaljer, se Anders Wikströms presentation nedan.

Presentationer

Ebba Carbonnier: Introduction to the project Prevention of Childhood Obesity (video)

Peter Bergsten: Preventing childhood obesity – why we need to do it and how we can succeed (video)

Behovspitcharna

1. Paula Frösell, ICA . Att ändra beteende – behovet av fördjupad förståelse över svårigheterna att ändra kostvanor

I pitchen pekar Paula på den låga följsamhet som finns vad gäller nationella råd för mat och fysisk aktivitet. Många i samhället vet, men få förändrar. Teamen utmanas att ta fram lösningar som hjälper till att skapa en beteendeförändring. Lösningen ska kunna mobilisera företag, vården och andra aktörer att kunna erbjuda vårdnadshavare incitament att förändra sitt beteende och förebygga barnfetma.


Filmad pitch: Att ändra beteende


2. Jenny Vinglid, HOBS. Främja samtal och dialog – att samtala och informera om barns hälsa på ett icke-stigmatiserat sätt

Hur kan man genom till exempel visualisering eller andra digitala tjänster underlätta kommunikation och samspel mellan vårdnadshavare, barnavårdscentral (BVC) och förskolepersonal så att dialogen som barnfetma ej stigmatiserar? En central målgrupp här är förstagångsföräldrar som vårdnadshavare men också personal på BVC som behöver stöd och verktyg som främjar dialog med och coaching av familjer som riskerar att påverkas av obesitas utan att barnet och familjen skuldbeläggs.


Filmad pitch: Främja samtal och dialog


3. Maria Bjerstam, Region Skåne och Innovation Skåne. Främja fysisk aktivitet hos förskolebarn – datadriven utvärdering och jämförelse av förskolors utemiljö

Ökad fysisk aktivitet är ett sätt att motverka barnfetma. Hur främjande är förskolors utemiljöer att aktivera föreskolebarn. Genom behovet utmanas team att genom digital teknik (t.ex. bildjämförelse) ta fram verktyg och arbetssätt som gör att medarbetare på förskolan och inom kommunen kan utvärdera och jämföra förskolors utemiljöer utifrån ett aktivitetsperspektiv.


Filmad pitch: Främja fysisk aktivitet hos förskolebarn.


4. Paula Frösell, ICA. Det hälsosamma valet i en stressig vardag – en personifierad lösning för att underlätta att äta hälsosamt i vardagspusslet

Teamen utmanas i denna pitch att skapa lösningar som hjälper föräldrar i den stressiga vardagen att mitt i livspusslet välja rätt för att familjen ska kunna äta hälsosamt. ICA har mycket data och förståelse för inköpsbeteende och hur familjer tänker om t.ex. recept. Hur kan en personifierad lösning utformas som genom positiva incitament underlättar hälsosamma val i stunden.


Filmad pitch: Det hälsosamma valet i en stressig vardag.


5. Peter Bergsten, Uppsala universitet. Data-driven simulering av interventioner på samhällsnivå – mot en kommunal digital tvilling

Pitchen pekar på en vision om en digital tvilling som representerar delar av en kommunsverksamhet. Tanken med den digitala tvillingen är att man innan implementering av faktiska preventiva åtgärder kan simulera vilka effekter som interventioner kan få. Ett fokus för team under hackathonet kan vara att ta fram olika koncept på hur tvillingen kan designas, ett annat fokus kan vara att arbeta med utmaningen att få fram data till en digital tvilling av detta slag, ett tredje fokus kan visa på vad man kan simulera genom tvillingen.


Filmad pitch: Datadriven simulering av interventioner på samhällsnivå.


6. Elin Glad och Christin Anderhov Eriksson, Region Östergötland. Att skapa en hållbar förändring genom visualisering – att preventiva projektinitiativ får fäste i den dagliga verksamheten

Att förebygga barnfetma förutsätter att förändringar och preventiva interventioner får fäste i den dagliga verksamheten i till exempel kommuner. Region Östergötland pekar på behovet av lösningar som skapar hållbara förändringar – hur kan datadriven visualisering användas för medarbetare i kommuner ska fånga upp preventiva interventioner (förebyggande insatser)?


Filmad pitch: Att skapa en hållbar förändring genom visualisering.


7. Marija Simic, Karolinska Institutet. Digital coach för blivande föräldrar- hälsosamma val från graviditetsstart

Teamen uppmanas skapa en digital coach för blivande föräldrar som kan stötta föräldrar att göra hälsosamma val redan från graviditetens start och därmed motverka barnfetma. Hur kan en digital coach göras så att den passar blivande föräldrar som redan använder digitala verktyg i sin vardag? Ska den digitala coachen ordineras och subventioneras för familjer med högre risk för barnfetma?  


Filmad pitch: Digital coach för blivande föräldrar.


8. Mariette Derwig, Region Skåne – kunskapscentrum barnhälsovård. Nya innovativa sätt att datadrivet visualisera tillväxtkurvan för barn från födseln till skolstart

Hur kan data användas från förlossning och framåt för att visualisera viktutvecklingen för barnet i anslutning till efterkontrollerna på BVC. Målgrupperna för en innovativ datadriven visualisering blir föräldrar, sjuksköterskor och läkare. Pitchen ger konkreta idéer om hur teamen kan ta sig an utmaningen men även konkreta hintar om vad man ska undvika.

Flera samband finns mellan denna pitch och pitchen från HOBS.


Filmad pitch: Nya innovativa sätt att datadrivet visualisera tillväxtkurvan för barn


9. Åsa Brugard Konde, Livsmedelsverket. Den algoritmdrivna nyckelhålsmaskinen [samt bonusen ”Nyckelhålsdetektiven”]

Om vi vänder på kuttingen när man ska bestämma vilka matvaror som ska nyckelhålsmärkas – hur kan man datadrivet och genom en innovativ algoritm identifiera och välja ut vilka matvaror som ska få nyckelhålsmärkning? Om det blir enklare för företag att få fram vilka produkter som kan nyckelhålsmärkas då är visionen att fler nyckelhålsmärkt matvaror ut till konsumenterna! Kan en ”gaming” dimension läggas till så att man aktivera barnen i familjen att leta nyckelhål när familjerna handlar – ”nyckelhålsdetektiven”.


Filmad pitch: Den algoritmdrivna nyckelhålsmaskinen


10. Elin Annwall, Generation Pep. En transparent datamodell för informativa beslut hur barnfetma förebyggs?

Hur kan en datamodell se ut som samlar ihop data från olika källor relaterat till prevention barnfetma (t.ex. vikt, aktivitetsnivå, geografiska områden). Baserat på detta hur kan transparenta och öppna modeller skapas som visar på skillnader mellan barn från t.ex. olika områden och situationer – kan en sådan modell ligga till grund för simulering och vad kan man göra med sådan simuleringskraft? Primär målgrupp skulle till exempel kunna vara folkhälsostrateger på kommunal nivå.

Koppling finns här mellan detta behov och den pitch som gjordes av Uppsala Universitet om en digital tvilling av kommuner.


Filmad pitch: En transparent datamodell för informativa beslut