leksaker

PBF bjuder in pilotkommuner

Vill din kommun och region vara delaktig i arbetet med att ge alla barn en hälsosam
start i livet? Just nu söker det nationella initiativet Prevention barnfetma kommuner,
och deras tillhörande regioner, för samverkan och ömsesidigt lärande.

Övervikt och fetma har ökat kraftigt bland barn i Sverige och är en starkt bidragande orsak
till såväl fysisk som psykisk ohälsa. Idag är andelen barn som har övervikt vid skolstart
20%, varav 5% har fetma. Förutom lidande för individen orsakar det också stora kostnader
på samhällsnivå.

Prevention barnfetma (PBF) är ett nationellt initiativ som har som syfte att förebygga
övervikt och fetma bland barn i åldern 0-6 år i Sverige. PBFs uppdrag är att i
samverkan med individen, hälso- och sjukvård, kommuner och regioner,
myndigheter, akademi och näringsliv arbeta för visionen noll barnfetma vid skolstart 2030.

Det görs genom den breda förankringen som initiativet har bestående av 24 parter och
ett nätverk med ytterligare ett 40-tal aktörer. Under hösten 2021 bjuder PBF in fem pilotkommuner
för samverkan och ömsesidigt lärande.

Vad innebär det att vara pilotkommun?

Pilotkommunen erbjuds, tillsammans med den tillhörande regionen, stöd i att genomföra en
kartläggning av den nuvarande situationen. Vi tittar på såväl befintliga aktiviteter, som vilka
relevanta aktörer som finns i barnets närhet och vilka förändringar på övergripande
samhällsnivå som kan göra skillnad. Vi undersöker också var det finns värdefulla data som
kan användas för att följa utvecklingen av barnfetma i kommunen och regionen. Ni får
stöd att göra hälsoekonomiska beräkningar och att undersöka nya affärs- och
ersättningsmodeller.

Därefter gör vi tillsammans en bedömning av vilka åtgärder som kan stödja barn och familjer
och skapa ett lokalsamhälle som motverkar barnfetma. Utifrån PBFs omfattande genomgång
av forskning och utvärderingar av vilka insatser som faktiskt fungerar kan vi bidra med
förslag på vad som passar i just er kommun. Ni får också tillgång till de innovativa koncept
som tagits fram inom projektets Grand Challenge. När ni sedan implementerar de utvalda
aktiviteterna har ni möjlighet att få vägledning kring genomförandet och stöd i uppföljning
och utvärdering.

Som pilotkommun är ni både med och driver utvecklingen framåt och har möjlighet att vända
den negativa trenden i den egna kommunen och regionen.

Varmt välkommen att kontakta oss för ett möte där vi kan titta på er kommuns
och regions förutsättningar och behov, samt hur PBF kan bidra.

Kontakt

Peter Bergsten
Nationell samordnare
peter.bergsten@mcb.uu.se

Avesta Starkholm
Biträdande nationell samordnare
avesta.starkholm@mcb.uu.se


Tillbaka till Prevention barnfetmas huvudsida.