beslutsfattare för barn

Sökes: handlingskraftiga och engagerade beslutsfattare

För att nå visionen om noll barnfetma vid skolstart 2030 och en jämlik hälsostart i livet för alla barn behövs kunskap och engagemang från lokala aktörer, nära barnet. Men det behövs också handlingskraftiga och engagerade beslutsfattare och makthavare som tar ut riktningen, fattar beslut och ger mandat.

Sverige befinner sig mitt i en tyst pandemi som både orsakar stort mänskligt lidande och stora samhällskostnader.

  • Den totala kostnaden för fetma uppgår i Sverige till 70 miljarder kronor per år.
  • Totalt läggs 11 % av BNP på kostnader för hälso-och sjukvård.
  • Hela 97 % av budgeten går till behandling och sjukvård, endast 3 % till förebyggande arbete.
  • Varje krona som används för förebyggande insatser minskar behandlingskostnaderna av fetma med sex kronor.
  • Över hälften av Sveriges vuxna befolkning lever idag med övervikt eller fetma.
  • Mellan 1989/90 och 2017/18 har andelen skolbarn i åldern 11–15 år med övervikt eller fetma mer än dubblerats, från cirka 7 till 15 %. Motsvarande siffror för fetma visar en ökning under perioden från 0,8 till 4 procent. Det betyder att andelen med fetma blivit fem gånger högre på mindre än 20 år.
  • Idag är andelen barn som har övervikt vid skolstart är 20 %, varav 5 % har fetma.
  • Övervikt och fetma är en stor riskfaktor för diabetes typ 2, hjärt-och kärlsjukdomar och cancer, och även för psykisk ohälsa som ångest och depression.

Inom Prevention barnfetma samverkar bland andra SKR, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, fem universitet, sex regioner, RISE, patientorganisationen HOBS, privata aktörer såsom Novo Nordisk, SAS Institute och ICA, Generation PEP och flera andra initiativ som AI-Sweden, IoT-Sweden, Viable Cities och Genomics Medicine Sweden.

Initiativet har en bred förankring, men för att lyckas nå visionen om noll barnfetma vid skolstart 2030 behövs fler kommunala, regionala och nationella beslutsfattare som deltar i arbetet.

Vill du vara en av de som är med och vänder den negativa utvecklingen av barnfetma i Sverige?

Varmt välkommen att kontakta oss för ett möte där vi kan diskutera hur ett sådant deltagande kan utformas från er sida och hur just ni kan bidra till att alla barn får en jämlik hälsostart i livet!

Kontakt

Peter Bergsten
Nationell samordnare
peter.bergsten@mcb.uu.se

Avesta Starkholm
Biträdande nationell samordnare
avesta.starkholm@mcb.uu.se

Underlag för motion

Är du politiker och vill bidrag genom att skriva en motion som yrkar på satsningar som främjar prevention av barnfetma för att ge alla barn en jämlik hälsostart i livet? Här hittar du underlag:

Underlag för motion


Tillbaka till Prevention barnfetmas huvudsida.