Phoniro: Intelligent beslutsstöd i hemsjukvård

Projektets syfte är att utveckla ett intelligent beslutsstöd som möjliggör hög vårdkvalitet och resurseffektiv hemmonitorering av patienter med kroniska sjukdomar. Lösningen baseras på AI och maskininlärning med hjälp av data och vetenskaplig evidens från mångåriga studier av patienter med KOL och hjärtsvikt i specialiserad hemsjukvård. Hälsodagboken stödjer vårdpersonalens bedömningar och underlättar även sjukdomsinsikt, ökad delaktighet, egenvård och lärande för berörda patienter. Målet är ökad kapacitet i produkten för att hantera större patientgrupper.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i en modell för beslutsstöd med paketering av algoritmer baserade på maskininlärning och visualisering för förståelse och lärande. Modellen ska understödja individuellt anpassad monitorering över tid av kroniskt sjuka, ofta multisjuka patienter. Produkten genererar värde på tre nivåer: – Kostnadsreduktion för vårdgivaren på övergripande nivå, redovisat i våra publicerade studier. – För vårdpersonalen som avlastas och som kan hantera en större mängd patienter. – För patienterna som upplever ökad trygghet och delaktighet i vårdprocessen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är planerat med iterativt arbete i tre arbetspaket med analys av historiska data, modellbygge och utvärdering tillsammans med medicinska specialister och slutanvändare. En viss osäkerhet om tidsordningen för planerade insatser råder med anledning av covid-19 pandemin, men vi ser i dagsläget inget behov av att göra någon avgörande innehållsmässig omplanering. Projektet kommer att genomföras i nära kontakt med Region Östergötlands projekt Våga vara hemma (Ekosystem för e-hälsa) och anknutna forskare vid Linköpings universitet.

Projektnummer

2019-05402

Stöd från Swelife

3 000 000 kronor

Huvudsökande organisation

Phoniro AB.

Tidsram

april 2020 – december 2021

Kontakt

Magnus Fröberg
magnus.froberg@phoniro.com

Fler berättelser
Hans Hägglund
Hej, Hans Hägglund!