Prevention barnfetma slutkonferens

Prevention barnfetmas slutkonferens – ett referat

Projektet är avslutat. De flesta projektsidor kommer dock ligga kvar under Swelifes programtid som referens. Kontakta Swelifes programkontor för eventuella frågor.


Swelifes projekt Prevention barnfetma börjar lida mot sitt slut, och därför anordnades en slutkonferens den 8 december 2022. Här kan du läsa ett referat från dagen.

En förändring måste ske

Eva Tiensuu-Janson, ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci på Uppsala universitet, hälsade välkommen. Hon konstaterade att Sverige står inför stora utmaningar på många plan i samhället, och att vi inte vet hur vi ska arbeta för att få till en förändring. Hon lyfte bland annat att vården i dag lägger stora summor på att behandla sjukdom. Hur skulle det se ut om vi istället arbetade preventivt? För att möjliggöra detta behöver förändring ske i samhället. Genom Prevention barnfetma har vi fått ett gyllene tillfälle att arbeta sådana systemförändringar, betonade hon.

Förmiddagens panel bestod av Olivia Wigzell, Björn Eriksson, Anna Jansson, Annica Sohlström och Kristina Sahlén.

Panelsamtal mellan myndighetschefer och politik

Årskonferensen fylldes av panelsamtal med publikens deltagande kring hur vi ska tackla de stora samhällsutmaningarna, med fokus på prevention av barnfetma.

Under första delen av dagen låg fokus på hur myndigheter tacklar komplexa samhällsutmaningar som barnfetma, och om vilka möjligheter och svårigheter de ser i det preventiva arbetet. Man diskuterade också hur samhällsaktörer bäst mobiliseras för långsiktig samverkan som gör skillnad för att få till en samhällsförändring. Huvudprojektledaren, professor Peter Bergsten, ledde samtalet.

Peter Bergsten ledde samtalet under slutkonferensen.

Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, poängterade vikten av att följa indikatorer – inte minst när det gäller komplexa problem.

Anna Jansson, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten, lyfte Sveriges goda förutsättningar att samla data genom barnhälsovård, elevhälsa och liknande. Det är viktigt regionerna gör denna data tillgänglig, inte minst på nationell nivå.

Annica Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket, underströk även hon vikten av data. Hon gav exemplet att förändra matlandskapet i en mera hälsosam riktning.

Björn Eriksson, generaldirektör för Läkemedelsverket, betonade skillnaden mellan vad vi via data har kunskap om och hur vi agerar. ”Vi vet så mycket mer än vi gör.”

Avslutningsvis vände sig Peter Bergsten till Kristina Sahlén, stabschef vid Socialdepartementet, med frågan hur vi kan få kraft i det preventiva arbetet nu när vi är i början på en ny mandatperiod?

Kraft får vi genom att inte peka på en enda minister, menade hon. Det är viktigt att involvera flera ministrar över flera politikområden när det gäller komplexa samhällsutmaningar.

Konferensen gav många tillfällen för samtal. I mitten av bilden syns Katarina Steen Carlsson, IHE. Längst till höger syns Awa Karlsson, Innovation Skåne.

Kommunerna – här sker förändringen

Under den andra delen av dagen redovisade Prevention vad som kommit fram under projektet vad gäller samhällsutmaningen att förebygga barnfetma, inte minst ur kommun-regionperspektivet. Resultat från Prevention barnfetmas arbete varvades med kommentarer från kommunrepresentanter.

Eftermiddagens panel bestod av Fredrik Eriksson, Säffle kommun, Hans Jildesten, KSO i Storfors kommun, Anne-Louise Izindre, Storfors kommun, och Johan Arvidsson, Värnamo kommun. Peter Bergsten ledde samtalet.

Anne-Louise Izindre, verksamhetsutvecklare i Storfors kommun, betonade vikten av samarbetet mellan kommunerna och Prevention barnfetma för att se hur kommunen kan arbeta vidare med samhällsutmaningen.

Prevention barnfetma-projektet har i sitt arbete visat på det viktiga i att hela samhället behöver engageras för att möta komplexa samhällsutmaningar. Detta perspektiv tog Johan Arvidsson, fritidschef i Värnamo kommun. Han berättade om hur de arbetar i Värnamo med hälsocenter som koordinerar en rad insatser med fokus på familjens hälsa. 

Fredrik Eriksson, fritidskonsulent i Säffle kommun, underströk det viktiga med att komma bort ifrån stuprören, att samlas och arbeta tillsammans.

Tack alla!

Peter Bergsten avslutade konferensen med att tacka samtliga parter i Prevention barnfetma för insatserna under åren, och han tillade att slutkonferensen var särskilt viktig för att summera vad som åstadkommits inom Prevention barnfetma och för planen framåt.

Projektrapporter

Under konferensen nämndes en del projektresultat. Här kan du läsa de delrapporter som projektet producerat hittills:

Sammanställning från enkätgruppen. December 2021. Rapportskribenter: Elin Glad, Elin Annwall, Catharina Neovius, Jet Derwig Maria Bjerstam, Peter Bergsten. Pbf.

Best Practice för interventioner riktade till individen. December 2021. Rapportskribenter: Lena Hansson, Carl-Erik Flodmark, Sven-Arne Silvferdal, Maja Engsner. Pdf.

Insatser på samhällsnivå för att förebygga övervikt och fetma bland barn 0–6 år. November 2021. Rapportskribent: Andreas Vilhelmsson. Pdf.

Mätning, uppföljning och data för tidigt förebyggande av barnfetma. Oktober 2021. Rapportskribenter: Jovanna Dahlgren och Lars Lindsköld. Pdf.

Juridiska lösningar för datadelning. Oktober 2021. Rapportskribenter: Richard Lövström, Jovanna Dahlgren. Pdf.

Indikatorer för barnfetma. Juli 2021. Rapportskribenter: Gerd Almqvist-Tangen, Hanna Svensson, Jovanna Dahlgren. Pdf.

Incitament, ersättnings-, affärsmodeller och hälsoekonomiska modeller för preventiva interventioner mot barnfetma. Mars 2021. Rapportskribent: Maria Bjerstam. Pdf.

Kommun och regioners återkoppling på projektet Prevention Barnfetma. November 2022. Författare och intervjuare: Elin Glad, Maja Engsner, Maria Bjerstam. Pdf.

The economic burden of overweight and obesity in Swedish children – a lifetime perspective. December 2022. Rapportskribenter: Kristoffer Nilsson, Adam Fridhammar, Karin Wahlberg, Katarina Steen Carlsson. Pdf.