Swelife ATMP

Konkurrenskraft cell- och genterapi

Swelife ATMP

Projektet Swelife ATMP (Konkurrenskraft cell- och genterapi) ska förse svensk vård, akademi och industri med den kompetens som behövs för att lyckas internationellt.

Läkemedel och behandlingar baserade på cell- och genterapi står inför ett internationellt genombrott inom medicinsk forskning och utveckling. Cell- och genterapier kan anpassas till ovanliga och svårbehandlade sjukdomar och har potential att bota sjukdomar som idag är obotliga.

Projektets hemsida

Vad vill projektet uppnå?

Projektet ska stärka Sveriges konkurrenskraft inom avancerade terapier (ATMP), framförallt inom cell- och genterapi. Genom att stimulera och stärka tillväxten inom Sveriges ATMP-sektor ska projektet på nationell nivå bygga och tillgängliggöra kompetens som behövs för processutveckling och kommersiell utveckling.

Arbetet ska öka det nationella kunskapsutbytet och kompetensförstärkningen inom utvecklingen av cell- och genterapier. Det ska ge en bredare och mer tillgänglig kunskap som hjälper företag och akademiska projekt att utveckla kvalitetssäkrade produkter för kliniskt arbete.

Projektet ska bidra till att göra Sverige attraktivt som samarbetspartner för internationella projekt liksom placeringsort för läkemedelsföretagens utvecklings- och produktionsverksamhet inom ATMP.

Hur bedrivs arbetet?

  • Projektledning
  • Nationell årlig konferens inom ATMP. Den första hölls 15 mars 2018 i Lund.
  • Systemutvecklande aktiviteter, i ett första skede att kartlägga regulatoriska processer för ATMP-processer, såväl pre-kliniska som kliniska. Levereras i ett första steg som pdf med målet att utvecklas till ett webbaserat verktyg.
  • Koordinerat kommunikationsarbete mellan projektets aktörer men även externt för att öka engagemang och aktiviteter inom ATMP.

Vem gynnas?

  • Akademin och hälso- och sjukvården: Får mer och tydligare information om hur pre-klinisk forskning kan utvecklas till klinisk tillämpning och till ökade samarbeten.
  • Industrin: Samverkan som leder till samarbete och kortare väg in till sjukvården/prövare. Nationella konferens blir ett bra forum för kontaktskapande och insikt i pågående forskningsprojekt som kan vara av intresse för industrin.
  • Patienterna: Fler kliniska prövningar ger snabbare utveckling av läkemedel för svårbehandlade och allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer.

Fakta om projektet

Mål: Att stärka Sveriges konkurrenskraft inom avancerade terapier (ATMP), framförallt inom cell- och genterapi.

Projektparter: Akademiska sjukhuset, Astra Zeneca, Cobra Biologics, Combigene, GE Healthcare, Karolinska universitetssjukhuset, Pfizer, Region Skåne, Region Örebro län, Takara Bio Europe,Västra Götalandsregionen, Västerbottens läns landsting, Östergötlands läns landsting.

Intresseanmälningar från fler parter välkomnas! Kontakta projektledaren för mer information.

Tidsram: 2017–2020.

Stöd från Swelife via Vinnova: 1 miljon kronor det första året och möjlighet till ytterligare 13 miljoner kronor fram till och med 2020.

Andra svenska initiativ inom avancerade terapier (ATMP)

Swelife samverkar med andra svenska initiativ inom ATMP. Aktiviteter inom projekten koordineras för ett optimerat resultat.

Centre for Advanced Medical Products (CAMP)

Ett Vinnova-finansierat nationellt centrum för avancerade terapiläkemedel, Centre for Advanced Medical Products (CAMP). Detta projekt drivs parallellt och koordinerat med Swelifes ATMP-projekt för största möjliga utväxling, De båda projekten har bland annat en gemensam styrgrupp.

Bakom initiativet står sju sjukvårdregioner, akademiska grupper, RISE, samt ett 10-tal företag verksamma inom olika delar av innovationssystemet kring avancerade terapiläkemedel. Vinnova finansierar verksamheten med 48 Mkr under sex år med start 2018.

Pressmeddelande om CAMP

RISE: Pilotprojekt inom ATMP 2016–2017 (avslutat)

Ett projekt av forskningsinstitutet RISE, delfinansierat av Vinnova, som bland annat syftade till att inventera pågående verksamhet inom avancerade terapiläkemedel i Sverige. Projektet skulle identifiera vilka behov av stöd i form av kompetenser och infrastruktur som finns för att området skall utvecklas på bästa sätt, samt verka för att sådant stöd organiseras och byggs upp i Sverige. RISE perspektiv är nationellt och fokuset låg på industrins behov och möjligheter. Vinnova finansierade projektet med 3 miljoner kr under ett år.

RISE

Processkarta

Swelifes satsning inom cellterapi har bland annat resulterat i en processkarta för avancerade terapiläkemedel. Den generiska processkartan beskriver utveckling av en ATMP från preklinik till klinik och är tänkt att fungera som ett stöd för de som arbetar med området.

Generisk processkarta (pdf)

Kristina Kannisto

Kontakt

Projektledare

Kristina Kannisto

+46-72-5048067

kristina.kannisto@sll.se