Chromalytica: Ett andetag spårar lungcancern i tidigt skede

Metod för screening av KOL och lungcancer

Chromalytica: Ett andetag spårar lungcancern i tidigt skede

Sofistikerad UV-teknik i kompakt format gör det möjligt att analysera flyktiga substanser med ett enkelt utandningsprov. Just nu utvecklas metoden för att spåra lungtumörer, men i framtiden kan det handla om fler sjukdomar.

Lungcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna i världen och även en av dem som har sämst prognos. När en lungtumör väl diagnostiseras har den ofta växt sig så stor att den inte går att behandla effektivt. Hittills har det saknats möjligheter till så kallad screening, det vill säga att man undersöker ett stort antal personer för att fånga upp sjukdomen i ett tidigt skede.

Enkel och billig metod

Men nu har forskare med anknytning till Chromalytica AB i Malmö tagit fram en enkel och billig metod för lungcancerscreening.

– Metoden är enkel, icke-invasiv och den kräver ingen sjuksköterska eller läkare, säger Francesco Palmisano, biomedicinsk ingenjör och projektledare. Det enda patienten behöver göra är att blåsa i en påse med speciell beläggning. Provet samlas sedan upp i en spruta och injiceras i analysapparaturen.

Metoden baseras på mätning av en uppsättning så kallade VOCs (volatile organic compounds), det vill säga flyktiga organiska ämnen, i patientens utandningsluft. Redan i ett mycket tidigt skede ger sig tumörvävnad i lungorna till känna genom att avge ett antal sådana ämnen, till exempel butanon och toluen.

Inte bara lungcancer

– Om man fångar upp tumören när den är pytteliten går den att avlägsna direkt, och patienten blir sannolikt helt frisk igen, säger Francesco Palmisano. Hjärtat i systemet är ett avancerat och mycket kompakt UV-spektroskop som använder UV-ljus med hög energi – en teknik som bygger på flera decenniers forskning av Verner Lagesson med kolleger i Linköping. Detta innebär att det finns mängder av referensdata för ett stort antal VOC-substanser – över 1 300.
– Det koncept som vi applicerar på lungcancer kan användas för att diagnosticera andra sjukdomar. Idag finns det så gott som inga kliniska metoder som bygger på att man analyserar utandningsluft – undantagen är några få analyser, till exempel diagnos av magsår (Helicobacter pylori).

Stöd gav klinisk erfarenhet

Systemet har utvecklats sedan 2011. Först gällde det att skala ner utrustningen och få ett kliniskt användbart instrument. Ett par år senare testades funktionen på Karolinska Institutet. År 2016 genomfördes mer grundliga studier, finansierade av anslaget från Swelife.

– Anslaget hjälpte oss med inledande tester och klinisk prövning, säger Francesco Palmisano.  Vi fick mycket erfarenhet om rutinerna kring instrumentet, till exempel hur proven ska samlas in och hur resultatet ska levereras. Den analytiska delen är bara mitten på systemet – vi lärde oss hur hela kedjan behöver utvecklas för att få en kommersiellt användbar produkt.

Varför investera i er?

– Vi erbjuder en unik metod, som baseras på ett flertal patentansökningar. Analys av utandningsluft är ett pionjärområde där forskningen ännu inte har gett några användbara kliniska tillämpningar eftersom ändamålsenlig teknik har saknats.

Text: Olle Bergman
Uppdaterad 171201

Projektnummer

2016-00808

Stöd från Swelife

Innovativa samverkansprojekt mot folksjukdomar 2016-17: 990 000 kronor

Projektparter

Thomas Lundeberg, medical advisor, professor vid Karolinska Institutet, läkare. Thomas Pileby, finanschef. Både har arbetat under flera år med högteknologiska bolag och grundat flera börsnoterade bolag. Francesco Palmisano, projektkoordinator för Swelifeprojektet, har flera års erfarenhet inom laboratorieteknik.

Kontakt

Projektledare

Francesco Palmisano