ContextVision: Ett AI-baserat digitalt beslutsstödverktyg för att identifiera och klassificera lungcancer

An AI based digital pathology decision support tool to identify and classify lung cancer

ContextVision: Ett AI-baserat digitalt beslutsstödverktyg för att identifiera och klassificera lungcancer

Det övergripande målet med projektet är att skapa ett AI baserat beslutsstödsverktyg (DST) för att hjälpa patologer i utvärderingen av histopatologisk lungcancervävnad.

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa steg 1 2017-18: 995 280 kronor.

Mål

Beslutsstödverktyget skall snabbt och korrekt:

> Ange om cancer föreligger i vävnadsprovet.
> Utlinjera de exakta områdena där cancern finns.
> Klassificera de utlinjerade cancerområdena i olika lungcancer typer.

Vid slutförandet av projektet har vi utvecklat en algoritm som genererar förutsägelser som med stor tillförlitlighet kan utlinjera cancerområden in lung biopsier och klassificera dessa. När algoritmen testas i det kliniska arbetsflödet, ska den visa att den kan underlätta patologens arbete, öka noggrannheten och minska svarstiden.

Huvudsökande organisation

ContextVision AB.

Tidsram

Projektarbetet delas upp i fyra arbetsblock:

1. Affärsutveckling
2. Generering av dataset
3. Manuella annoteringar
4. Algoritm design

Varje projektpart har en unik roll, Contextvision ansvarar för affärsutveckling och algoritmdesign, Uppsala universitet för generering av dataset och akademiska för de manuella annoteringarna. Vid våra regelbundna projektmöten, följer vi upp arbetet så här långt, planerar arbetet framåt och se till att vi följer tidslinjen.

Kontakt

Projektledare

Lena Kajland-Wilén

lena.kw@contextvision.se