En pilot för precisionsmedicin inom KOL-vården

Transaction based systematic health data along the patient trajectory: A full scale pilot for personalized medicine in COPD

En pilot för precisionsmedicin inom KOL-vården

Ett delprojekt inom Sweper, arbetspaket 5.

Precisionsmedicin kräver att strukturerade data fångas upp under vårdprocessen, för att på så sätt fortlöpande kunna utvinna information. Informationen kan senare användas till kliniska beslut, kvalitetsarbete och forskning.

Standarder för terminologi och kliniska modeller (vårdplaner) existerar, men spelar ännu en marginell roll i vården. Det vill detta projekt ändra på.

Projektet på KOL-centrum

Projektet kommer att rikta in sig på vårdprocessen för KOL-patienter. KOL betyder kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Mål

Målet är att förbättra vården av KOL-patienter genom att öka möjligheten för tvärprofessionell kommunikation och inkludera patienten. Projektet ska utvärdera och validera en generell skalbar modell för att möta behoven hos patienter med kroniska sjukdomar. Utvärderingen sker som en observationsstudie som genomförs med hjälp av det utvecklade kliniska informationsstödet.

Projektparter

I projektet samverkar parter från offentlig förvaltning, akademi, sjukvård och industri.

Kontakt

Projektledare

Martin Ingvar

martin.ingvar@ki.se