Förebyggande hälsa – på väg mot en samhällsnyttig marknad?

Förebyggande hälsa – på väg mot en samhällsnyttig marknad?

Projektet är avslutat.

Projektrapport

Bakgrund

Hur kommer det förebyggande hälsoarbetet att utvecklas i Sverige? Med allt fler aktörer på området följer också nya förutsättningar och perspektiv. Det här projektet ska ge en första kartläggning av intressen och drivkrafter samt analysera hur olika delar av samhället både kan bidra och dra nytta av utvecklingen.

Förebyggande hälsoinsatser kan vara avgörande för att avlasta den växande ekonomiska börda som sjukvård, sjukskrivningar och sociala kostnader utgör för regioner/landsting, stat och kommuner. Särskilt som förebyggande hälsoarbete idag täcker allt från vaccinationer till insatser inom arbetsmarknad, utbildning och integration.

Potentialen för innovation och entreprenörskap är stor. Det är ingen slump att så många digitala produkter och tjänster på ett eller annat sätt identifierar hälsoområdet som marknad, eller att life science i växande utsträckning intresserar sig för prevention.

Så vilka är de nya aktörerna på denna föränderliga spelplan och vilka utmaningar står de inför? Vad behöver göras för att säkerställa att deras produkter och tjänster kommer till nytta för dem som verkligen behöver dem?

De offentliga, medlemsstyrda och privata aktörer som intresserar sig för utvecklingen av det förebyggande hälsoområdet behöver en gemensam lägesbild för att underlätta beslut som kan ge tydliga spelregler, långsiktig hållbarhet och främja investeringar.

Vad vill projektet uppnå?

På kort sikt ska projektet skapa en första gemensam bild av utvecklingen inom det förebyggande hälsoområdet: aktörskap, drivkrafter, finansiering, ansvar och interaktioner redan idag.

På längre sikt ska projektet bland annat bidra till utvecklingen av fungerande samverkansmodeller inom förebyggande hälsa.

Hur bedrivs arbetet?

  • Kartläggning genom bland annat intervjuer och workshops med aktörer och drivkrafter. Analys av hur dessa påverkar utvecklingen av en ny marknad med samhällsnytta med fokus på förebyggande hälsa.
  • Rapportskrivning.
  • Kommunikation genom bland annat seminarier och debattinlägg.

Vem gynnas?

  • Akademin: Ökad förståelse av behoven inom prevention och hälsofrämjande
  • Hälso- och sjukvården: Ökad tillgång till produkter och tjänster inom prevention och hälsofrämjande
  • Näringslivet: Ökat intresse för utveckling av produkter och tjänster inom prevention och hälsofrämjande
  • Patienter och medborgare: Ökad tillgång till produkter och tjänster inom prevention och hälsofrämjande

Om projektet

Projektet ska kartlägga utvecklingen inom förebyggande hälsa samt bidra till utvecklingen av samverkansmodeller inom området.

På kort sikt är det primära projektmålet att skapa en första gemensam bild av utvecklingen inom det förebyggande hälsoområdet: aktörskap, drivkrafter, finansiering, ansvar och interaktioner redan idag. På längre sikt är ambitionen att dels kvalitetssäkra en sådan gemensam bild och dels utifrån en sådan analys bidra till utvecklingen av fungerande samverkansmodeller inom förebyggande hälsa.

Projektet syftar till att skapa en dialog med relevanta berörda aktörer och som kan formulera problem, vägval och möjliga lösningar.

Stöd från Swelife

348 000 kronor under 2018.

Resultat/Värde

Besvara ett antal frågor som uppstått i takt med att det utvecklas nya tjänster och produkter som främjar hälsa och förebygger ohälsa och att dessa produkter och tjänster inte alltid eller helt blir tillgängliga genom den offentliga hälso- och sjukvården.

Projektparter

Folkhälsomyndigheten, Unionen, Länsförsäkringar, COALA, KI Life Gene, KTH, MSD, RISE, Public Society AB, Krealys och Min Doktor.

Marco Morner, Krealys AB

Kontakt

Projektledare

Marco Morner, Krealys AB

+46 70 874 16 48

marco@krealys.se