Karolinska Institutet/Oxcia: Unik molekyl öppnar för ny cancerbehandling

Ny behandling för cisplatin-resistent cancer med OGG1-inhibitorer, OGG1-inhibitorer mot akut lungskada

Karolinska Institutet/Oxcia: Unik molekyl öppnar för ny cancerbehandling

En av de viktigaste orsakerna till att många cancerbehandlingar inte ger önskat resultat är att tumörcellerna utvecklar resistens mot cisplatin, som är brett använt vid cytostatikabehandling.

– Vi har hittat en molekyl som gör tumören känslig för cisplatin igen. Den kan kanske förbättra behandlingen för tiotusentals cancerpatienter varje år, bara i Sverige, säger Thomas Helleday, professor i kemisk biologi vid Karolinska institutet.

Cisplatin

Cisplatin används sedan slutet av 1970-talet vid kemoterapeutisk behandling av en lång rad cancertyper. Behandlingen ger DNA-skador i cancerceller och är ofta effektiv.

– Men i många fall svarar patienten med tiden sämre och sämre på behandlingen. Det beror på att tumören utvecklat resistens mot cisplatin och leder till att många patienter dör, säger Thomas Helleday.

En ny molekyl hämmar ett enzym, OGG1, som reparerar de skador cisplatinet orsakar på cancerceller vilket alltså medför att effekten av behandlingen försämras.

– En stor del av vårt projekt har varit att ta fram mer farmakologiskt effektiva varianter av molekylen, säger Thomas Helleday.

Tillräckligt stark molekyl

Nu har han och teamet en molekyl de vill ta vidare till djurförsök och klinisk prövning.

– Vår första molekyl fungerade i cellkulturer men var inte tillräckligt bra för att ta in i klinik. Nu har vi en som är drygt 1 000 gånger så potent och målet är att inom kort välja en klinisk kandidat och börja med försök i såväl möss som större djur. Det kommer att ta två till tre år och därefter kan vi på allvar börja gå in mot klinik.

Nytt intressant spår

Teamet har också upptäckt att den OGG1-hämmare de tagit fram har mycket bra anti-inflammatoriska egenskaper, vilket öppnar för ett nytt forskningsspår kring svåra inflammatoriska sjukdomar som kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Flera investeringar

Det finansiella stödet och coachingen från Swelife har varit mycket viktigt för projektets framgång. Längs vägen har följdinvesteringar kommit från bland annat Almi Företagspartner och Novo Nordisk-stiftelsen.

– Det kan finnas ett stort behov för ett nytt läkemedel mot cancer och inflammation. För investerare är det intressant att andra läkemedel av den här typen säljer för mellan två och fem miljoner USD om året, säger Thomas Helleday.

Varför investera i er?

– Vår produkt kan komma att lösa ett stort problem inom vården av tumör- och inflammationssjukdomar. Vi har en first in class-molekyl som fungerar med en helt ny mekanism och vi skickar in ett väldigt starkt patent på en substans som aldrig beskrivits tidigare.

Intervju uppdaterad: 2018-01-25
Text: Jörgen Olsson

Teamet (projekt 1)

  • Thomas Helleday – professor i kemisk biologi vid Karolinska institutet.
  • Armando Cazares – läkemedelskemist och biolog med erfarenhet från University of Oxford.
  • Christina Kalderén – doktor i in vitro-farmakologi med tio års erfarenhet inom läkemedelsindustrin.
  • Torkild Visnes – biokemist på Karolinska institutet. Disputerad på glykocylaser och har i 15 år arbetat med den aktuella enzymfamiljen.

Projektnummer

2015-01253, 2018-03232

Stöd från Swelife

Swelife 2015: 1 999 998 kr
Projekt för bättre hälsa steg 2 2018: 5 000 000 kronor

Resultat/Värde

Projektomgång 1. Behandla cancer som har blivit resistent mot cellgiftet cisplatin.
Projektomgång 2. Förväntade resultat är att vald substans ska vara säker och visa signifikant inflammationsdämpande effekt. Vi förväntar oss också att ha tagit fram en affärsstrategi för projektets fortsättning efter detta projekts avslut.

Mål

Projektomgång 2. Målet med projektet är att utveckla OGG1-hämmare och visa att dessa är säkra och har effekt mot akut lungskada. Ett annat mål är att ta fram en affärsstrategi inklusive marknadsanalys för att efter projektets avslut kunna driva projektet vidare genom preklinisk fas (GLP-tox studier) och därefter avyttra projektet genom utlicensiering.

Huvudsökande organisation

1. Karolinska institutet
2. Oxcia

Projektparter

Projektomgång 2: Utveckling av substanserna och identifiering av lovande läkemedelskandidat kommer att ske på Helleday lab, Karolinska Institutet. Fysikalisk/biofysikalisk samt ADME karakterisering av substanserna görs på UDOPP/Uppsala Universitet. Effektstudier i modeller för akut lungskada kommer att göras på Lund Universitet. Preliminära säkerhetsfarmakologi studier kommer att läggas ut på CRO, detta kommer att administreras av Oxcia. Affärs-, IPR- och regulatoriska strategier kommer att utföras i Oxcias regi.

Kontakt

Projektledare

Jan Zetterberg

jan.zetterberg@oxcia.se