Patientöversikter inom cancervården

Utveckling och införande av patientöversikter för cancervården till stöd för vård, utveckling och forskning

Patientöversikter inom cancervården

När sjukvården digitaliseras, skapar det stora mängder data som är av värde för kvalitetssäkring, vårdutveckling och forskning. Eftersom en nationell infrastruktur saknas för att samla, strukturera och åskådliggöra informationen, så underanvänds data. Projektet syftar till att stödja nationellt enhetliga och skalbara lösningar för insamling, sammanställning och presentation av data i cancervården i form av realtidsregister.

Detta projekt kommer att utveckla och lansera inledningsvis åtta realtidsregister.

Realtidsregister är ett register hos en vårdgivare som innehåller strukturerade uppgifter om patientens vård och behandling, och de kan också kallas beslutsstöd eller patientöversikt.

Projektet Utveckling och införande av patientöversikter för cancervården till stöd för vård, utveckling och forskning är en del av Sweper. Arbetet drivs och utförs av regionala cancercentrum, RCC, i samverkan i samarbete med Sjöbergstiftelsen och Swelife.

Här kan du följa projektet

Patientöversikter i cancervården

Om projektet

Förstudie Realtidsdatabas inom cancer

Förstudien pågick oktober 2016 – augusti 2018.

Förstudiens syfte och mål

För att optimera kvalitet och effektivitet vid patientmötet måste vårdpersonal ha snabb överblick över patientens sjukhistoria, och därför behövs effektiva system som kan samla, sortera och åskådliggöra data. Det snabbt ökande antal personer som lever under lång tid med sin cancersjukdom understryker behovet av sådana system. Nationellt enhetliga realtidssystem skulle utgöra en unik informationskälla av värde för

  • kvalitetssäkring
  • utveckling
  • akademisk forskning
  • samarbete med industri.

Förstudiens resultat och förväntade effekter

Projektet har arbetat fram en skalbar modell för kliniska realtidsdata på cancerområdet för användning vid patientmötet, kvalitetsuppföljning, forskning och utveckling.

Mer läsning

Artikel om projektet i Onkologi i Sverige.

Projektnummer

Förstudien 2016-05139, Sweper 2017-02451

Resultat/Värde

En skalbar modell för kliniska realtidsdata på cancerområdet för användning vid patientmötet, kvalitetsuppföljning, forskning och utveckling.

Maria Sörby

Kontakt

Projektledare

Maria Sörby

072-2409627

maria.sorby@rccuppsalaorebro.se