Strategiskt projekt:

Patientöversikt inom cancervården

För en optimal cancervård behövs tillgång till nationellt enhetliga realtidsdatasystem. Ett sådant förser vården men också forskningen och industrin med data av värde för kvalitetsarbete, utveckling och forskning.

Detta förstudieprojekt syftar till att ta fram och nationellt förankra en sådan modell, dimensionera genomförandeorganisation och finansieringsmodell. Genomförande kan ske stegvis under 2-3 år från hösten 2017.

För att optimera kvalitet och effektivitet vid patientmötet måste vårdpersonal ha snabb överblick över patientens sjukdomshistoria. Därför behövs effektiva system som kan samla, sortera och åskådliggöra data. Behovet av sådana system understryks ytterligare av det snabbt ökande antal personer som lever under lång tid med cancersjukdom. Nationellt enhetliga realtidssystem skulle utgöra en unik informationskälla av värde för kvalitetssäkring, utveckling, akademisk forskning och samarbete med industri.

Tillgång till sådana strukturerade patientdata från cancerbehandling har högsta prioritet för akademi och industri och kompletterar den pågående implementeringen av standardiserad provsamling genom Swelife nationella kohorter.

För att kunna införa realtidsregister i svensk cancervård behöver erfarenheter från kvalitetsregister och pilotprojekt med realtidsregister samt integrationer med andra vårdsystem kombineras till en sammanhållen modell.

Värde och koppling till effektlogik

Värde: En skalbar modell för kliniska realtidsdata på cancerområdet för användning vid patientmötet, kvalitetsuppföljning, forskning och utveckling.

Koppling till Swelifes effektlogik: Hälso- och sjukvården arbetar mer individ-, evidens- och värdebaserat.

Kontakt

Lars Lindsköld
Ansvarig för projektportföljen Strukturerad och delbar data
lars.lindsköld@swelife.se

Läs mer

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: