Skånes universitetssjukhus: Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi

Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi

Skånes universitetssjukhus: Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi

Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi

Projektet handlar om en utveckling av metod som gör att de nerver som skadas i samband med prostatektomi kan växa tillbaka till sina målorgan och därmed återställa potens och erektionsförmåga.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att genom vidare in-vitro och djurstudier verifiera vår hypotes och kunna påvisa regeneration och guidening av nerver till svällkropparna i penis, och därmed återställa de nervskador som uppkommer vid prostatektomi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket, affärsutveckling, prototyputveckling, in-vivo studier i råttmodell och förberedelser för regulatoriska godkännanden. Avsikten är att under resterande del av 2017 utveckla tre prototypkandidater för vår tänkta device. Dessa kommer till en början verifieras i in-vitromodeller baserade på utväxt av odlade ganglieceller. Vidare kommer lovande kandidater under slutet på 2017 och halvvägs genom 2018 utvärderas i en in-vivomodell (råtta). Parrallellt med de experimentella försöken kommer även en plan för kommersialisering utformas.

Koordinator: Skånes universitetssjukhus, Skåne – Avdelningen för Urologi
Bidrag från Vinnova: 201 350 kronor

Kontakt

Projektledare