Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi

Projektet handlar om en utveckling av metod som gör att de nerver som skadas i samband med prostatektomi kan växa tillbaka till sina målorgan och därmed återställa potens och erektionsförmåga.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att genom vidare in-vitro och djurstudier verifiera vår hypotes och kunna påvisa regeneration och guidening av nerver till svällkropparna i penis, och därmed återställa de nervskador som uppkommer vid prostatektomi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket, affärsutveckling, prototyputveckling, in-vivo studier i råttmodell och förberedelser för regulatoriska godkännanden. Avsikten är att under resterande del av 2017 utveckla tre prototypkandidater för vår tänkta device. Dessa kommer till en början verifieras i in-vitromodeller baserade på utväxt av odlade ganglieceller. Vidare kommer lovande kandidater under slutet på 2017 och halvvägs genom 2018 utvärderas i en in-vivomodell (råtta). Parrallellt med de experimentella försöken kommer även en plan för kommersialisering utformas.

Koordinator: Skånes universitetssjukhus, Skåne – Avdelningen för Urologi
Bidrag från Vinnova: 201 350 kronor

Kontakt

Projektledare