Stöd för evenemang och samverkan

Swelife kan stödja externt arrangerade evenemang som syftar till att stimulera tvärsektoriell samverkan och innovation inom hälso-området. Swelife kan ge ekonomiskt stöd samt bidra med att sprida information om mötet.

Evenemang ska uppfylla följande kriterier:

 • Facilitera samverkan och innovation som adresserar stora utmaningar inom hälso-området
 • Nationella och öppna möten som kommuniceras över hela landet
 • Tvärsektoriella möten med representanter från minst två av följande sektorer: hälso- och sjukvård, akademi och industri. En sektor kan inte representera mer än 75% av det totala antalet deltagare.

Två typer av stöd ges:

 1. Swelife kan stötta etablering av nya mötesplatser (uppstartsstöd år 1 och år 2) som tydligt bidrar till Swelifes effektlogik. Detta uppstartsstöd kan uppgå till max 75.000 kr.
 2. Swelife kan stötta etablerade mötesplatser med upp till 20.000 kr. Detta stöd syftar till att exponera projekt ur Swelifes portfölj i mötesprogrammet, antingen strategiska projekt och/eller finansierade innovationsprojekt.

Din ansökan ska innehålla

 • Behovsanalys
 • Mötesprogram
 • Plan för hur resultatet ska kommuniceras

Swelife förbehåller sig rätten att använda och sprida behovsanalysen i andra sammanhang. Underlaget bedöms av representanter för Swelife och Vinnova som tillsammans beslutar om ev. stöd.

Kommunikationsstöd

Swelife kan sprida information om mötet.

Swelifes medverkan

I de fall då finansiellt stöd erhålls från Swelife ska Swelife ges följande möjligheter:

 • Presentation av Swelife-finansierade innovationsprojekt eller strategiska projekt på mötet
 • Swelife-logga på tryckt material, e-post och/eller webbsida
 • Roll-up i anslutning till mötet.

Uppföljning

Efter mötet ska Swelife få tillgång till information kring deltagande: totalt antal deltagare samt hur de var fördelade på olika sektorer (akademi, industri och hälso- och sjukvård) och regioner.

Kontakt

Om du är intresserad av detta stöd, kontakta:

Thomas Gunnarsson
E-post: thomas.gunnarsson@swelife.se
Telefon: +46 725-313 846