Strategi för att etablera kliniskt tröskelvärde för anti-läkemedelsantikroppar mot TNF-inhibitorer

Strategi för att etablera kliniskt tröskelvärde för anti-läkemedelsantikroppar mot TNF-inhibitorer

Syftet med detta projekt är att utvärdera om en rutin för att analysera läkemedelsnivåer och anti-läkemedelsantikroppar (ADA) behöver introdueceras i rutinvården av patienter som behandlas med TNF-blockerande läkemedelet infliximab.

Syfte och mål

Vi vill genom detta projekt utvärdera och utveckla metoder för mäta ADA och ta fram data som visar vilket kliniskt tröskelvärde som indikerar att behandlingen förlorat effektivitet.

Förväntade effekter och resultat

Om metoderna för att testa läkemedelsnivåer och ADA kan optimeras och generara klinisk värdefulla data som hjälper läkaren att avgöra om behandlingen har effekt eller ej betydligt snabbare än vad som går att avgöra kliniskt, så förväntar vi oss att monitorering av dessa integreras som rutinanalys i sjukvården. Vi förväntar oss att vi, med hjälp av de data som genererats, skall kunna ge rekommendationer om när prov bör tas, hur ofta och hur man skall tolka resultaten från analyserna. Vi vill också integrera utsvar av resultat i det nationella kvalitetsregistret.

Planerat upplägg och genomförande

Primära studier har visat att de ELISA metoder som redan finns på sjukhuset är väl lämpade för screening av läkemedelsnivåer och ADA och denna kommer vi använda för att testa 1000 patienter. En del av dessa kommer också att testas med bioassayn iLite, som mäer neutraliserande ADA. För de patienter där vi mistänker att immun-komplex påverkar testresultaten skall proverna analyseras med en ny metod där ADA kan mätas trots att immunkomplex bildats.

Kontakt

Projektledare