Sweper – ökad nytta av data inom precisionsmedicin

Sweper – ökad nytta av data inom precisionsmedicin

Sweper är ett nationellt initiativ som vill förbättra och stödja möjligheterna för life science-sektorn i Sverige att få tag i och använda data. Många av dessa lösningar kommer att kunna bidra till det vi kallar precisionsmedicin – men även kunna bidra till precisionshälsa.

Sweper betyder Swedish Personalized Medicine.

Om hälsodata

Mängden data om varje individ växer snabbt. Det kan vara den information som patienten ger vid besök inom vården – exempelvis all data som ett vanligt blodprov kan ge – men också data som individen själv producerar, exempelvis genom hälsoappar. All data om individen som har betydelse för välbefinnandet kan kallas för systematiska hälsodata.

Rätt använda skulle de systematiska hälsodata som finns kunna användas för att ge en hälso- och sjukvård specialanpassad för var och en av oss, så kallad precisionsmedicin. Individen skulle också kunna använda dessa data för precisionshälsa.

Men i dag ligger sjukvårdens och de regulatoriska myndigheternas arbete efter, vilket gör att vi inte kan använda våra systematiska hälsodata fullt ut. Det vill Sweper-projektet ändra på.

Så arbetar Sweper

Tillsammans med patientföreningar, näringslivet och akademin belyser Swelife-projektet vad som måste göras för att svenska hälsodata ska bli det stöd som krävs för att dra maximal nytta av potentialen inom precisionsmedicin. Utöver detta tar projektet fram vägledningar och genomför konkreta projekt för att visa på möjligheter. För att resultaten långsiktigt ska kunna genomföras, identifierar och förankrar projektet lämpliga mottagare av resultaten.

Målet med Sweper

Målet för hela projektet är att kunna använda systematiska hälsodata på ett effektivt och enhetligt sätt, för att skapa innovativa lösningar för bättre hälsa som är skalbara nationellt och internationellt. Med bibehållen integritet för patienten, ska hälso- och sjukvården tillsammans med näringsliv och akademi kunna dra nytta av hälsodata. Detta skulle kunna åter placera Sverige i tätpositionen för utvecklingen inom life science.

Projektnummer

2017-02451

Projektparter

Ett 20-tal parter från hälso- och sjukvård, näringsliv och akademi deltar, bland andra Västra Götalandsregionen, Regionalt cancercentrum Väst, Socialstyrelsen, Region Skåne, Karolinska Universitetssjukhuset, Roche, Astra Zeneca, Lunds universitet och Karolinska Institutet. Nya partners involveras under projektets gång.
Vi välkomnar intresseanmälningar från fler parter!


Delprojekt

Arbetspaket 1: Projektledning

Arbetspaket 2: Juridik

Undersöker juridiska hinder inom hälsodataområdet.

Leveransrapport:

Personcentrerad data och juridik.

Arbetspaket 3: Konkurrensneutralitet

Arbetspaketet skapar en vägledning för att förstå hur systematiska hälsodata kan hjälpa näringslivet och hälso- och sjukvården till nya och innovativa lösningar.

Leveransrapport:

Spelplanen (som utskrivbar A4, pdf)

Spelplanen (som powerpoint)

Projektledaren Tomas Borgegård presenterade Spelplanen på e2020-konferensen:

Arbetspaket 4: Semantik

Hur ska hälsodata vara beskrivna så att de blir användbara i digitalisering av processer? Det undersöker detta delprojekt.

Semantik

Arbetspaket 5: Kunskapsutveckling

Detta arbetspaket utgår från vad vi lärt oss från arbetspaket 2–4, och hur vi kan förvandla detta till kunskapsutvecklande projekt.

Patientöversikter inom cancervården

Synoptisk rapportering inom patologin

Standardisering av strukturdefinitioner inom strålbehandling

En pilot för precisionsmedicin inom KOL-vården – Transaction based systematic health data along the patient trajectory: A full scale pilot for personalized medicine in COPD

Egeninsamlad data. Projektet undersöker individers användning av egeninsamlad hälsodata. Det identifierar vilken nytta individerna har av datan och vilka drivkrafter som ligger bakom att man samlar in data. Projektledare: Hanna Svensson.

Leveransrapport egeninsamlad data (pdf)


Relaterade projekt och rapporter

Ett tilläggsuppdrag från Vinnova avseende användande av AI i klinisk verksamhet startade januari 2019.

3H3R

Forskningsplattformen

EHR4CR: Ny forskningsplattform för elektroniska journaldata i Europa är på plats


Presentationsmaterial

Powerpoint om Sweper

Projektsida

Swepers sida för projektledare. För lösenord, kontakta Lars Lindsköld.

Kontakt

Projektledare

Lars Lindsköld

0705-40 65 20

lars.lindskold@swelife.se