Strategiskt projekt

Sweper: ökad nytta av data inom precisionsmedicin

Att kunna erbjuda en hälso- och sjukvård skräddarsydd för individen, så kallad precisionsmedicin, bygger på att vården tillsammans med andra myndigheter har en väl fungerande informationshantering av data så att de kan bli delbara med andra intressenter och aktörer på ett tryggt och säkert sätt. Projekt Sweper ska visa vägen.

Bakgrunden till projektet är att massan av patientdata växer snabbt, både inom vården men även direkt via patienterna. Dessa data kommer inte till nytta eftersom såväl sjukvårdens som de regulatoriska myndigheternas arbete ligger efter. I det här projektet ska vården, näringslivet och akademin gemensamt analysera vad som måste göras för att svensk hälsodata ska bli det stöd som krävs för att dra maximal nytta av potentialen inom precisionsmedicin. Målet är att kunna harmonisera data mellan system och regioner så att de anpassas till Socialstyrelsens nationella informationsstruktur, som omfattar termer och begrepp, kodverk och termbank.

Vad vill projektet uppnå?

Ett läge där hälso- och sjukvården i samklang med industrin kan få tillgång till och dra riktig nytta av den stora mängd av patient- och vårddata som finns i Sverige. Dessa data ska kunna användas med en bibehållen patientintegritet. På så vis kan Sverige positionera sig väl inom life science och vara attraktivt för både forskning och kliniska läkemedelsstudier.

Hur bedrivs arbetet?

I uppstartsfasen ligger fokus på att kartlägga juridiska möjligheter och frågor om konkurrensneutralitet. Under 2018 kommer nya vägledningar som beskriver hur konkurrensneutraliteten och juridiken kan skapa förutsättningar för att dela data samt ge insikt i nya affärsmodeller för hur hälsodata kan återanvändas.

Nästa steg är praktiska lösningar för semantiken. I samverkansprojekt tar aktörer från hälso- och sjukvården, industrin och akademin fram nya koncept och funktioner. Digitala lexikon, baserade på olika domäners semantiska utgångspunkt, utvecklas och mappas mot maskinläsbara variabler. Patientöversikt-projektet ska skapa metadatabaser med vårdens innehåll och andra källor exempelvis från patienten själv. Genom dessa kunskapskällor ska aktörer till exempel kunna testa olika AI-lösningar eller skapa nyttogörande gränssnitt gentemot informationen.

Projektet har inriktning mot onkologi eftersom precisionsmedicin hittills gjort störst landvinningar där. Det finns dock en stor potential även inom andra medicinska diagnosområden, och därför är många av projektets frågeställningar generella och metoderna för att utveckla metadatabaser och lexikon görs generiska så att de kan återanvändas av andra aktörer.

Vem gynnas?

  • Den enskilde patienten: chanserna ökar för att att kunna få den bästa behandlingen.
  • Forskarna: ökad tillgänglighet till att systematiskt kunna arbeta med de stora mängder befintliga data.
  • Industrin: ökad tillgång till rätt patienter för medverkan i kliniska studier.

Kontakt

Portföljägare Lars Lindsköld
lars.lindskold@swelife.se
0705-40 65 20

Fakta om projektet

  • Mål: Ska bidra till att svensk hälsodata ska bli det stöd som krävs för att dra maximal nytta av potentialen inom precisionsmedicin – en hälso- och sjukvård skräddarsydd för individen.
  • Projektparter: Ett 20-tal parter från hälso- och sjukvård, näringsliv och akademi, bland andra Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Karolinska Universitetssjukhuset, Roche, Pfizer, Astra Zeneca, Lunds universitet och Karolinska Institutet. Nya partners involveras under projektets gång.
  • Intresseanmälningar från fler parter välkomnas!
  • Tidsram: 2017–2018 i ett första skede med option på förlängning till 2020.
  • Stöd från Swelife: 4 miljoner kronor det första året (från juni 2017). Möjlighet till ytterligare 20 miljoner kronor fram till och med 2020.

Relaterade projekt