gamla böcker

Rapporter & utredningar

Här samlar vi Swelife-finansierade rapporter. Vi fyller på efterhand.

Swelifes projektrapporter

Om Sverige som innovations- och startup-nation för life science

Att stödja systeminnovation. Förstudie av systemperspektivet i utlysningar inom Swelife och Medtech4Health. Mars 2021. Rapportskribenter: Anna Krohwinkel och Hans Winberg, Leading Healthcare.

Att stödja systeminnovation (pdf, obs filen är inte tillgänglighetsanpassad)


Nulägesanalys, life science-området i Sverige. Oktober 2018. Rapportskribent: Jenny Söderberg

Nulägesanalys (pdf)

Bilaga 1 Hälsodata (pdf)

Bilaga 2 Precisionsmedicin (pdf)

Bilaga 3 Referensdokument (pdf)


Strukturfondsmedel och upphandlingsskyldighet för SME. Mars 2017. Rapportskribent: Alexander Hantosi.

Strukturfondsmedel och upphandlingsskyldighet för SME (pdf)


Finansieringslösningar. April 2015. Rapportskribenter: Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Finansieringslösningar (pdf)


Om kliniska studier och annan forskning

Biobanksprov för forskning. December 2021. Rapportskribenter: Swelife och Biobank Sverige

Biobanksprov för forskning – sjukvårdsintegrerad biobankning (PDF)


 Acceleration av effektiva kliniska prövningar i Sverige. April 2020.
Rapportskribent: Sirona.

 Acceleration av effektiva kliniska prövningar i Sverige (pdf)


Det samhällsekonomiska värdet av företagsinitierade kliniska studier. Februari 2019. Rapportskribent: Copenhagen Economics.

Det samhällsekonomiska värdet av företagsinitierade kliniska studier (pdf)


Patientvärdet av företagsinitierade kliniska studier. December 2018. Förstudie. Rapportskribent: Copenhagen Economics

Patientvärdet av företagsinitierade kliniska studier (pdf)


Enkätundersökning om kliniska prövningar i primärvården. April 2018. Rapportskribenter: Agnes Andersson Svärd , Marie Mårtensson-Ruscic, Sara Larsen, Christina Östberg Lloyd

Enkätundersökning om kliniska prövningar i primärvården (pdf)


Om hälsodata och digitalisering av vård och hälsa, Sweper med mera

Sweper – en antologi. 2021. Redaktör Lars Lindsköld. (pdf)


AI för bättre hälsa. 2020. Rapport om nuläget för en konkurrenskraftig svensk AI inom life science-sektorn. Marcus Österberg och Lars Lindsköld. Boken finns också på engelska.

AI för bättre hälsa (pdf)

AI för bättre hälsa i epub-format


AI och machine learning för beslutsstöd inom hälso- och sjukvård. 2018. Återutgiven förstudie av Marcus Österberg och Lars Lindsköld. Förstudien var ursprungligen finansierad av Västra Götalandsregionen. Boken finns också på engelska.

AI och machine learning för beslutsstöd (pdf)

AI och machine learning för beslutsstöd i epub-format (ny version 20181220)


Egenrapporterad hälsodata. 2020. Hälsodata ur ett individ- och egenvårdsperspektiv. Rapportskribent: Hanna Svensson.

Hälsodata ur ett individ- och egenvårdsperspektiv (pdf)


Forskningsplattformen. 2017

Forskningsplattformen (pdf)


Hälsodatavägledning – del 1. En guide för projekt som hanterar hälsodata. 2022. Rapportskribent: Rikard Lövström.

Hälsodatavägledning, del 1 (pdf)

Hälsodatavägledningen. Guiden blev en egen hemsida. hälsodata.se. 2023


Laglighetsprövning av realtidsregister inom cancervården. 2017. Rapportskribent: Manolis Nymark.

Laglighetsprövning av realtidsregister (pdf)


Personcentrerad data och juridik. 2018. Sweper, Arbetspaket 2: Juridik. Rapportskribent: Moa Malviker Wellermark.

Personcentrerad data och juridik (pdf)


Spelplanen. 2019. Sweper, Arbetspaket 3: Konkurrensneutralitet.

Spelplanen, A4-format (pdf)

Spelplanen, powerpoint

Introduktion till Spelplanen 2020 (pdf)


STRÅNG-projektet. 2019. Projektet resulterade i en vetenskaplig publikation.

Initial experience with introducing national guidelines for CT- and MRI-based delineation of organs at risk in radiotherapy av C Olsson et al.


Från öar av data till kunskap för samhällsnytta – ett vägskäl för hälso- och sjukvårdens informationsförsörjning. 3H3R. 2016. Rapportskribenter: Martin Ingvar och Patrik Georgii-Hemming.

Från öar … Huvuddokument (pdf)

Från öar … Bilaga 1 och 2 (pdf)

Från öar … Bilaga 3 (pdf)

Från öar … Bilaga 4 (pdf)

Från öar … Bilaga 5 (pdf)


Internationalisering

Lärdomar från påverkansplattformen. Mars 2019.

Lärdomar från påverkansplattformen (pdf)


Om precisionsmedicin

Finansiering av precisionsmedicin. Juli 2022. Rapportskribent: Maria Schönnings.

Finansiering av precisionsmedicin (pdf)


Implementering av avancerade terapier och innovativa läkemedel i svensk hälso- och sjukvård. 2022. Rapportskribent: Örjan Norberg med flera.

Vad vi kan lära oss av införandet av nya terapier för Skelleftesjukan (pdf)


Processkarta från Swelife ATMP-projektet (pdf).

Här hittar du rapporter och leveranser från Swelife ATMP-projektet (atmpsweden.se).


Om förebyggande hälsa

Enkla lösningar, svåra val. Förebyggande hälsa  en ny marknad eller nästa stora reformområde? Juli 2018. Rapportskribent: Marco Morner.

Enkla lösningar, svåra val (pdf).


Prevention barnfetma

Sammanställning från enkätgruppen. December 2021. Rapportskribenter: Elin Glad, Elin Annwall, Catharina Neovius, Jet Derwig Maria Bjerstam, Peter Bergsten. Pbf.

Best Practice för interventioner riktade till individen. December 2021. Rapportskribenter: Lena Hansson, Carl-Erik Flodmark, Sven-Arne Silvferdal, Maja Engsner. Pdf.

Mätning, uppföljning och data för tidigt förebyggande av barnfetma. Oktober 2021. Rapportskribenter: Jovanna Dahlgren och Lars Lindsköld. Pdf.

Juridiska lösningar för datadelning. Oktober 2021. Rapportskribenter: Richard Lövström, Jovanna Dahlgren. Pdf.

Indikatorer för barnfetma. Juli 2021. Rapportskribenter: Gerd Almqvist-Tangen, Hanna Svensson, Jovanna Dahlgren. Pdf.

Incitament, ersättnings-, affärsmodeller och hälsoekonomiska modeller för preventiva interventioner mot barnfetma. Mars 2021. Rapportskribent: Maria Bjerstam. Pdf.

Insatser på samhällsnivå för att förebygga övervikt och fetma bland barn 0–6 år. September 2022. Rapportskribent: Andreas Vilhelmsson. Pdf.

Kommun och regioners återkoppling på projektet Prevention Barnfetma. November 2022. Författare och intervjuare: Elin Glad, Maja Engsner, Maria Bjerstam. Pdf.

The economic burden of overweight and obesity in Swedish children – a lifetime perspective. December 2022. Rapportskribenter: Kristoffer Nilsson, Adam Fridhammar, Karin Wahlberg, Katarina Steen Carlsson. Pdf.

En sammanställning av effektlogik, socialt utfallskontrakt och test av föräldraskattat välbefinnande för barn mellan 0–6 år. Januari 2023. Rapportskribenter: Jens Mattsson, Marie-Louise Möllerberg.

Best pratice för interventioner riktade mot individen. Slutrapport. Februari 2023. Rapportskribenter: Maja Engsner, Lena Hansson, Sven-Arne Silvferdal, Carl-Erik Flodmark. Pdf.

Systembaserat arbetssätt – En introduktion. Februari 2023.

Prevention barnfetma – ett systemförändrande projekt. Juni 2023. Rapportskribenter: Karin Lilja, Ida Eriksson, Peter Bergsten.


Rapporter och dokument som Swelife bidragit till

Strategisk innovationsagenda för välfärdsteknik – en kraftsamling. 2022. Med RISE, Innovation Skåne, IoT Sverige och Medtech4Health.

En svensk kvantagenda. Mars 2023. Vinnova m fl.

Slutrapporter från projekten tillhandahålls av respektive projektledare eller får begäras ut från Vinnova.