gamla böcker

Rapporter & utredningar

Här samlar vi Swelife-finansierade rapporter, men även andras rapporter, utredningar och faktasamlingar om life science och hälso- och sjukvård. Vi fyller på efterhand.

Swelifes projektrapporter

Om Sverige som innovations- och startup-nation för life science

Att stödja systeminnovation. Förstudie av systemperspektivet i utlysningar inom Swelife och Medtech4Health. Mars 2021. Rapportskribenter: Anna Krohwinkel och Hans Winberg, Leading Healthcare.

Nulägesanalys, life science-området i Sverige. Oktober 2018. Rapportskribent: Jenny Söderberg


Strukturfondsmedel och upphandlingsskyldighet för SME. Mars 2017. Rapportskribent: Alexander Hantosi.


Finansieringslösningar. April 2015. Rapportskribenter: Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius


Om kliniska studier och annan forskning

 Acceleration av effektiva kliniska prövningar i Sverige. April 2020.
Rapportskribent: Sirona.

 Acceleration av effektiva kliniska prövningar i Sverige (pdf)


Det samhällsekonomiska värdet av företagsinitierade kliniska studier. Februari 2019. Rapportskribent: Copenhagen Economics.


Patientvärdet av företagsinitierade kliniska studier. December 2018. Förstudie. Rapportskribent: Copenhagen Economics


Enkätundersökning om kliniska prövningar i primärvården. April 2018. Rapportskribenter: Agnes Andersson Svärd , Marie Mårtensson-Ruscic, Sara Larsen, Christina Östberg Lloyd


Om hälsodata och digitalisering av vård och hälsa

Sweper – en antologi. 2021. Redaktör Lars Lindsköld. (pdf)


AI för bättre hälsa. 2020. Rapport om nuläget för en konkurrenskraftig svensk AI inom life science-sektorn. Marcus Österberg och Lars Lindsköld. Boken finns också på engelska.

AI för bättre hälsa i epub-format


AI och machine learning för beslutsstöd inom hälso- och sjukvård. 2018. Återutgiven förstudie av Marcus Österberg och Lars Lindsköld. Förstudien var ursprungligen finansierad av Västra Götalandsregionen. Boken finns också på engelska.

AI och machine learning för beslutsstöd i epub-format (ny version 20181220)


Egenrapporterad hälsodata. 2020. Hälsodata ur ett individ- och egenvårdsperspektiv. Rapportskribent: Hanna Svensson.


Forskningsplattformen. 2017


Laglighetsprövning av realtidsregister inom cancervården. 2017. Rapportskribent: Manolis Nymark.


Personcentrerad data och juridik. 2018. Sweper, Arbetspaket 2: Juridik. Rapportskribent: Moa Malviker Wellermark.


Spelplanen. 2019. Sweper, Arbetspaket 3: Konkurrensneutralitet.


STRÅNG-projektet. 2019. Projektet resulterade i en vetenskaplig publikation.

Initial experience with introducing national guidelines for CT- and MRIbased delineation of organs at risk in radiotherapy av C Olsson et al.


Från öar av data till kunskap för samhällsnytta – ett vägskäl för hälso- och sjukvårdens informationsförsörjning. 3H3R. 2016. Rapportskribenter: Martin Ingvar och Patrik Georgii-Hemming.


Internationalisering

Lärdomar från påverkansplattformen. Mars 2019.


H2020 – facts, tips and tricks.  Januari 2019. Skribent: Heather Marshall-Heymann


Om förebyggande hälsa

Enkla lösningar, svåra val. Förebyggande hälsa  en ny marknad eller nästa stora reformområde? Juli 2018. Rapportskribent: Marco Morner.

Incitament, ersättnings-, affärsmodeller och hälsoekonomiska modeller för preventiva interventioner mot barnfetma. Mars 2021. Rapportskribent: Maria Bjerstam. Pdf.


Om precisionsmedicin

Slutrapporter från projekten tillhandahålls av respektive projektledare eller får begäras ut från Vinnova.

Andras rapporter och utredningar

Här samlar vi rapporter, utredningar och faktasamlingar om svensk och internationell life science-sektor och hälso- och sjukvård. I mesta möjliga mån i omvänd kronologisk ordning. Urvalskriterier är att det är rapporter etc av ”flaggskeppskaraktär” och som vi på Swelife återkommer till.

Det kommer rapporter inom området löpande. 
I nyhetsbrevet Spanat från Swelife brukar vi ta med de senaste, så prenumerera gärna på det! 

Om hälso- och sjukvård

Spetspatienter En ny resurs för systemförbättring. 
Rapportskribenter: Sara Riggare, Anna Krohwinkel, Hans Lindqvist och Helena Conning. 2020.

Att kunna följa patientens väg genom vården – Sätt att koppla samman vårdhändelser i patientens vårdprocess. 
Socialstyrelsen. 2019.

Bästa möjliga hälsa och en hållbar hälso- och sjukvård. 
Med fokus på vården vid kroniska sjukdomar. Socialstyrelsen. 2018.

Från mottagare till medskapare. Ett kunskapunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård. 
Vårdanalys. 2018.

Initiativ för värdeskapande innovation i partnerskap. En plan för långsiktig systemtransformation i svenska hälsosektorn. 
Västerbottens läns landsting, Leading Healthcare. 2018.

Lapptäcke med otillräcklig täckning. 
Slututvärdering om satsningen på nationella kvalitetsregister. Vårdanalys. 2017.

Program 4D – för vård och forskning i världsklass. 
Region Stockholm och Karolinska institutet. 2017.

SOU 2016:2. Effektiv vård. Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. 
Utredare: Göran Stiernstedt. 2016.

Socialstyrelsens öppna jämförelser

Om medicinteknik

Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik. 
Vårdanalys. 2015.

Om primärvård

Nära vård i Borgholm. SKL 2018.

En personlig och digital vårdupplevelse – Framtidens primärvård. 
Rapport från det Vinnova-finansierade projektet Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering. 2016.

Primärvårdsutredningen. Utredare: Anna Nergårdh. Resulterade i fyra rapporter:

Om klinisk forskning och annan forskning

Forska!Sveriges Agenda-rapporter.

Prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft.
Regeringens forskningsproposition. 2016.

Om Sverige som innovations- och startup-nation för life science

En nationell strategi för life science. 
Sveriges regering. 2019.

Den svenska life science-industrins utveckling – statistik och analys. 
Tillväxtanalys. 2018.

PM 2017:11 Towards a Swedish megafund for life science innovation.
Tillväxtanalys. 2017.

Ekonomi för förändring. Ersättningsmodeller för innovation. 
Leading Healthcare. 2017.

Konkurrenskraften inom svenska Life Science-kluster. 
Rapportskribent: Örjan Sölvell. Forum for Health Policy 2014-15.

Global trends with local effects. Swedish Life Science Industry 1998-2012. 
Rapportskribent: Anna Sandström, Vinnova. 2014.

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för life science. 
Utredare: Susanne Ås Sivborg. 2014.

SwedenBios pipelinerapporter.

Om hälsodata och digitalisering av vård och hälsa

2018:6 Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso- och sjukvården. 
Rapportskribenter: Mårten Blix och Charlotta Levay. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. 2018.

Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle. 
Vinnova. 2018.

Tydligare spelregler och samordning av krav. 
Delrapport från Ordnat införande av digitala tjänster och produkter, SKR m fl. 2018.

Bortom IT. Om hälsa i en digital tid. 
Rapportskribenter: Anders Ekholm m fl. Instiutet för framtidsstudier. 2016.

SOU 2016:89 För digitalisering i tiden. 
Digitaliseringskommissionens slutbetänkande. 2016.

Om kostnaden för ohälsa

Samhällets kostnader för sjukdomar år 2017. 
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi. 2017.

Mental Health and Work: Sweden. 
OECD. 2013.

Satsningar i och fakta från andra länder

Världen

The Global Health Observatory. 
WHO.

The Global Innovation Policy Index. 
ITIF. 2012

Danmark

Vækstplan for life science – Danmark som førende life science nation. 
På uppdrag av den danska regeringen.  Mars 2018

Life science-industriens fodaftryk på dansk økonomi. 
Rapportskribent: DAMVAD analytics. 2018.

Fremtiden for det danske sundhedssystem (2030). 
Industrifonden. 2017.

Værdien af kliniske forsøg i Danmark. 
Rapportskribent: Copenhagen Economics, på uppdrag av danska LIF, NEXT och Invest in Denmark. Mars 2017

Life science i verdensklassen. 
Danmarks näringsdepartement. 2017.

Danmark på sikker vej. 
Danska regeringen. 2015.

Finland

”Licence to SHOK?” External evaluation of the strategic centres for science, technology and innovation. 
ETLA. 2013.

Nederländerna

Facts and figures. 
Health Holland.

Storbritannien

Life science sector data. 
Storbritanniens regering. 2019

Life sciences: Industrial strategy. Rapportskribent:  Sir John Bell på uppdrag av Office for Life Sciences. Augusti 2017. 
Läs rapporten här.
Uppdatering av strategin 2020.