gamla böcker

Rapporter & utredningar

Här samlar vi Swelife-finansierade rapporter, men även andras rapporter, utredningar och faktasamlingar om life science och hälso- och sjukvård. Vi fyller på efterhand.

Swelifes projektrapporter

Om Sverige som innovations- och startup-nation för life science

Att stödja systeminnovation. Förstudie av systemperspektivet i utlysningar inom Swelife och Medtech4Health. Mars 2021. Rapportskribenter: Anna Krohwinkel och Hans Winberg, Leading Healthcare.

Nulägesanalys, life science-området i Sverige. Oktober 2018. Rapportskribent: Jenny Söderberg


Strukturfondsmedel och upphandlingsskyldighet för SME. Mars 2017. Rapportskribent: Alexander Hantosi.


Finansieringslösningar. April 2015. Rapportskribenter: Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius


Om kliniska studier och annan forskning

 Acceleration av effektiva kliniska prövningar i Sverige. April 2020.
Rapportskribent: Sirona.

 Acceleration av effektiva kliniska prövningar i Sverige (pdf)


Det samhällsekonomiska värdet av företagsinitierade kliniska studier. Februari 2019. Rapportskribent: Copenhagen Economics.


Patientvärdet av företagsinitierade kliniska studier. December 2018. Förstudie. Rapportskribent: Copenhagen Economics


Enkätundersökning om kliniska prövningar i primärvården. April 2018. Rapportskribenter: Agnes Andersson Svärd , Marie Mårtensson-Ruscic, Sara Larsen, Christina Östberg Lloyd


Om hälsodata och digitalisering av vård och hälsa

Sweper – en antologi. 2021. Redaktör Lars Lindsköld. (pdf)


AI för bättre hälsa. 2020. Rapport om nuläget för en konkurrenskraftig svensk AI inom life science-sektorn. Marcus Österberg och Lars Lindsköld. Boken finns också på engelska.

AI för bättre hälsa i epub-format


AI och machine learning för beslutsstöd inom hälso- och sjukvård. 2018. Återutgiven förstudie av Marcus Österberg och Lars Lindsköld. Förstudien var ursprungligen finansierad av Västra Götalandsregionen. Boken finns också på engelska.

AI och machine learning för beslutsstöd i epub-format (ny version 20181220)


Egenrapporterad hälsodata. 2020. Hälsodata ur ett individ- och egenvårdsperspektiv. Rapportskribent: Hanna Svensson.


Forskningsplattformen. 2017


Laglighetsprövning av realtidsregister inom cancervården. 2017. Rapportskribent: Manolis Nymark.


Personcentrerad data och juridik. 2018. Sweper, Arbetspaket 2: Juridik. Rapportskribent: Moa Malviker Wellermark.


Spelplanen. 2019. Sweper, Arbetspaket 3: Konkurrensneutralitet.


STRÅNG-projektet. 2019. Projektet resulterade i en vetenskaplig publikation.

Initial experience with introducing national guidelines for CT- and MRIbased delineation of organs at risk in radiotherapy av C Olsson et al.


Från öar av data till kunskap för samhällsnytta – ett vägskäl för hälso- och sjukvårdens informationsförsörjning. 3H3R. 2016. Rapportskribenter: Martin Ingvar och Patrik Georgii-Hemming.


Internationalisering

Lärdomar från påverkansplattformen. Mars 2019.


H2020 – facts, tips and tricks.  Januari 2019. Skribent: Heather Marshall-Heymann


Om förebyggande hälsa

Enkla lösningar, svåra val. Förebyggande hälsa  en ny marknad eller nästa stora reformområde? Juli 2018. Rapportskribent: Marco Morner.


Incitament, ersättnings-, affärsmodeller och hälsoekonomiska modeller för preventiva interventioner mot barnfetma. Mars 2021. Rapportskribent: Maria Bjerstam. Pdf.


Om precisionsmedicin

Slutrapporter från projekten tillhandahålls av respektive projektledare eller får begäras ut från Vinnova.