provrör

Robusta biomarkörer

Projektets övergripande mål är att förstå hur man på ett klokt och kostnadseffektivt sätt kan genomföra studier på biobanksprover för att hitta robusta biomarkörer för sjukdom och sjukdomsprogression.

Slutrapport

Robusta biomarkörer för prediktion av risk och sjukdom: en utvärdering av reproducerbarheten hos de stora kommersiella omik-plattformarna

Om projektet

Det finns i dag stora populationskohorter med insamlade blodprover som fått mogna över tid med många insjuknanden och långa uppföljningstider. Dessa är en guldgruva för analys av potentiella blodbiomarkörer (ofta proteiner eller metaboliter). Tiden är nu inne för att förstå hur vi på bäst sätt utnyttjar dessa resurser.

För att uppnå projektets mål kommer man att jobba på fyra olika fronter:

  1. Initialt kommer data från tidigare utförda studier samlas för att storskaligt studera proteiners och metaboliters stabilitet.
  2. Samtidigt kommer reproducerbarheten hos fyra kommersiella protein- och metabolit-plattformarna karakteriseras genom att upprepat analysera samma prover över tid.
  3. För att underlätta sammanslagning av framtida genererat data kommer ett bryggningsprov utvärderas och implementeras.
  4. Slutligen kommer även ett standardiserat ramverk för samansättning av data att utarbetas.

Projektnummer

2020-03055

Stöd från Swelife

2 715 600 kronor

Resultat/Värde

Höga kostnader tillsammans med snabb utvecklingen av nya metabolit- och proteinanalyser leder till att prover i dag analyseras i omgångar. Detta introducerar variation i data relaterat till när provet analyserades, vilket gör det svårt att sammanföra data. Genom att studera hur och vilka data man kan sammanföra och identifiera nyckelkoncept för att underlätta sammanslagning av data i framtiden kommer vi med tiden kunna bygga upp större och rikare dataset från biobanksprover, vilket resulterar i högre statistisk styrka samt att data kan återanvändas för nya frågeställningar.

Huvudsökande organisation

Umeå universitet

Tidsram

september 2020 – juli 2022

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.