två som tar varandra i hand
Photo by Rémi Walle on Unsplash

Samverkan och integrerade digitala lösningar för förbättrad diabetesvård 2018-2020

Swelife delfinansierade under 2017 fyra pilotprojekt som nu drivs vidare i ett gemensamt projekt. Projektet har flera syften: att stimulera samverkan och samarbete mellan olika nätverk och discipliner, att underlätta rekrytering av prövare och patienter till kliniska studier, att möjliggöra resurseffektiva, pragmatiska studier samt att följa upp vård, förebyggande insatser och forskning på ett värdebaserat sätt.

Diabetes är ett pilotområde – de digitala verktygen och arbetssätten ska kunna användas inom valfritt terapiområde.

Projektnummer

2017-05319

Fakta om projektet

 • Värde: En mer individ-, värde- och evidensbaserad vård
 • Medverkande: Uppsala universitet, Karolinska institutet, Lunds universitet, Region Skåne, Medrave Software, Symptoms Europé, Microsoft, Acando, Medeon, Novo Nordisk, Diamyd Medical, Barndiabetesfonden, och åtta barn- och ungdomskliniker runt om i landet.
 • Stöd från Swelife: Drygt 7 miljoner kronor för hela projektet (36 månader) varav drygt 5 miljoner kronor för de första 24 månaderna.
 • Projektledare: Johan Sundström, Uppsala Clinical Research Center

Projektet ska stärka Sveriges position inom diabetesområdet och göra svensk diabetesvård mer individ-, värde- och evidensbaserad genom ökad innovationskraft och ett ökat antal kliniska studier.

Närmare en halv miljon människor i Sverige lever med diabetes, med följdsjukdomar och försämrad livskvalitet som följd. Diabetesvården i Sverige behöver starkare samverkan mellan olika aktörer och en resurseffektiv, pragmatisk klinisk forskning på nya behandlingsalternativ.

Vad vill projektet uppnå?

Diabetesvården i Sverige behöver starkare samverkan mellan olika aktörer och resurseffektiv, pragmatisk klinisk forskning på nya behandlingsalternativ. Genom att kombinera utvecklingen av innovativa, smidiga, digitala verktyg med inom- och tvärprofessionella nätverk vill projektet stimulera samtal; underlätta rekrytering av prövare och patienter till kliniska studier av diabetes; möjliggöra resurseffektiva, pragmatiska studier samt följa upp vård, förebyggande insatser och forskning på ett värdebaserat sätt.

Diabetesvården kan därmed göras mer individ-, värde- och evidensbaserad. Projektet ska förbättra samverkan mellan olika aktörer inom diabetesvård och diabetesforskning i Sverige, avseende bland annat kunskapsutbyte, kommunikation, kompetensutveckling samt register för sjukvård och forskning.

Hur bedrivs arbetet?

Arbetet sker i fyra delprojekt som alla samverkar med varandra och med följande fokus:

 1. Utveckla en gemensam digital verktygslåda för pragmatiska studier, vilket möjliggör fler kliniska prövningar på svenska diabetespatienter i alla åldrar, även inom primärvården.
 2. Skapa en gemensam ingång för såväl prövar-initierade som näringslivs-initierade kliniska studier inom diabetesområdet, med koppling till den digitala verktygslådan.
 3. Förbättra och samordna metoder för att följa diabetespatienters hälsotillstånd, livskvalitet och effekter av behandling, delvis i realtid genom självrapportering.
 4. Skapa en strukturerad, datadriven vårdutveckling som tar hänsyn till individens förutsättningar och utfall i kombination med verkliga kostnader inom patientadministrativa system och pågående studier.

De tidigare pilotprojekten

Swedish Paediatric Diabetes Trial Network

Projektnummer: 2016-04190

Syftet med projektet var att öka vilja, intresse och möjlighet för svenska pediatriska kliniker att delta i kliniska studier som rör diabetes och därmed göra Sverige mer attraktivt för kliniska studier, både prövarinitierade och initierade av företag. Målet var att på så vis öka antalet kliniska studier med adekvat antal patienter.

Projektet syftade till att öka intresset för och beredvilligheten att delta i kliniska studier inom diabetesområdet, och underlätta genom att dels skapa ökad kunskap och kompetens på klinikerna, genom att projektet kan ge klinikerna stöd och information lokalt när sådant behov uppstår.

 • Projekt: Swedish Paediatric Diabetes Trial Network
 • Fungerande forskningsinfrastruktur är en förutsättning för att utveckla svensk hälso- och sjukvård. Detta är ett av fyra Swelife-finansierade projekt som ska öka nyttan av exempelvis teknikplattformar, lab och register. Utlysningen var inriktad mot diabetes, men samtliga fyra projekt siktar på att deras arbete ska kunna tillämpas inom alla diagnoser.
 • Projektledare: Johnny Ludvigsson, Linköpings universitet, Johnny.ludvigsson@liu.se
 • Stöd från Swelife: 548 000 kr
 • Projektdatum: 2016–2017

Integrerad plattform vård och forskning diabetes typ 2 och pre-diabetes

Projektnummer: 2016-04219

Projektet syftade till att skapa infrastruktur för analys av kliniska patientdata inklusive vårdkostnader, så kallat hälsoindex, för att utvärdera effekt av olika åtgärder, exempelvis prevention.

Tre nycklar krävdes för att realisera målet:

 1. Teknisk infrastruktur och lösningar för digitalt patientmedgivande för forskning .
 2. MittDiaCert är ett nytt verktyg som utvecklas inom ramen för Program 4D (i samarbete mellan KI och SLL) och är en dynamisk applikation där patient och vårdgivare registrerar patientens individuella vårdplan.
 3. Statistiskt analysverktyg.

Projektet avsåg att skapa följande med möjlig nationell användning: Teknisk infrastrukturlösning för digitalt patientmedgivande att delta i forskning. En första tillämpning blir att följa upp diabetesvården för patienter som använder MittDiaCert och jämföra med patienter som inte använder MittDiaCert för att se om en individuell och interaktiv vårdplan leder till snabbare korrigering av levnadsvanor och medicinska värden än vid sedvanlig vård. En andra tillämpning följer upp individer med prediabetes för att mäta effekten och sätta ett värde på utfall av preventiva åtgärder.

National Diabetes Focus Team

Projektnummer: 2016-04208

Syftet var att etablera en nationell multidisciplinär diabetesfokusgrupp, innehållande bolag, akademi och sjukvårdsrepresentanter.

 • Projekt: National Diabetes Focus Team
 • Fungerande forskningsinfrastruktur är en förutsättning för att utveckla svensk hälso- och sjukvård. Detta är ett av fyra Swelife-finansierade projekt som ska öka nyttan av exempelvis teknikplattformar, lab och register. Utlysningen var inriktad mot diabetes, men samtliga fyra projekt siktar på att deras arbete ska kunna tillämpas inom alla diagnoser.
 • Projektledare: Ulf G Andersson, Medeon AB, ulf.g.andersson@medeon.se
 • Stöd från Swelife: 276 000 kr
 • Projektdatum: 2016–2017

The SMART Pragmatic Clinical Trial Toolbox

Projektnummer: 2016-04198

Målet var att inventera, modifiera och validera en uppsättning innovativa digitala komponenter för pragmatiska kliniska prövningar, i SMART-studien hos diabetespatienter.

SMART studien var en pragmatisk studie bland diabetespatienter, med hypotesen att SGLT2-hämmare i jämförelse med metformin skall minska risken att dö i förtid med minst 20%. Den kommer framförallt att genomföras i primärvården, som saknar många av de infrastrukturer som krävs för riktigt pragmatiska studier. I SMART-studien måste vi därför utveckla digitala lösningar för patientidentifiering, informerat samtycke, randomisering, studieformulär och verktyg för digital självrapportering av livskvalitet och biverkningar.

Syftet med detta projekt var att inventera, modifiera och validera en uppsättning innovativa digitala komponenter för pragmatiska kliniska prövningar, och att validera dem i SMART- studien. Utan dem är studien omöjlig att genomföra. Det slutliga målet är en validerad komplett digital verktygslåda för pragmatiska studier.