siish

Siish – snabbare implementering av innovation i svensk hälso- och sjukvård

Siish-projektet verkar för snabbare implementering av innovation i svensk hälso- och sjukvård.

I de regionala ekosystemen för innovation och forskning inom life science är universitetssjukhus, regionernas innovationsstödjande verksamheter, inkubatorer, innovationskontor och lärosäten viktiga komponenter. Oavsett om innovativa idéer har sitt ursprung från behov inom sjukvården, patienters behov, akademiska forskare eller entreprenörer, är samspelet mellan dessa aktörer avgörande. I flera delar av landet har långsiktiga satsningar genomförts för att stärka de regionala förutsättningarna för framgångsrikt innovationsarbete. Detta har gett goda resultat. Dock syns fortfarande utmaningar och stora skillnader mellan olika delar av landet.

I en omfattande förstudie till Siish, där landets sju regionala innovationsekosystem samlades, har sex övergripande behovs- och utvecklingsområden identifierats. Dessa kommer arbetet i projektet att fokusera på, med avsikt att skapa synliga förbättringar.

Följ gärna Siish på LinkedIn för senaste nytt.

Mål

Siish en robot. Foto av Alex Knight

Målet är att främja och sprida de framgångsfaktorer som noterats i förstudien, att övervinna påvisade hinder samt skapa större samverkan och ett mer enhetligt arbetssätt i implementeringen av innovationer, genom att:

  • Effektivisera utvecklingen av innovationer i värdekedjan från behov och tidiga idéer till införande.
  • Fördjupa förståelsen samt identifiera och vidareutveckla framgångsrika sätt att sprida och implementera innovationer brett, i hela landet.
  • Konkretisera, utveckla och sprida gemensamma best practice-metoder för att mäta effekten av innovation.

Projektnummer

2022-00152, 2022-02929

Stöd från Swelife

297 000 kronor har använts för projektets förstudie.

Swelife har beviljat huvudprojektet 4 982 690 kr för år 2023. 5 104 800 kr respektive 3 321 500 kr är reserverade för år 2024 och 2025.

Därtill kommer medfinansiering från medverkande parter under alla åren.

Huvudsökande organisation

Västra Götalandsregionen – Innovationsplattformen (VGR)

Tidsram

Förprojekt: februari-juni 2022, huvudprojekt: december 2022-december 2025

Kontakt

Projektets e-postadress: siish@swelife.se

Projektledare: Ann Lindgård, Västra Götalandsregionen
ann.lindgard@vgregion.se

Lina Strand Backman, Västra Götalandsregionen
lina.strand.backman@vgregion.se


Photo by Marc Sendra Martorell on Unsplash