Swelife Arena

Projektet är avslutat.

Aktiviteter som genomförts och mötesplatser som etablerats har ökat samverkan och kunskapsutbyte mellan sektorer, regioner och aktörer och bidragit till att projekt inom life science har ökad kännedom om tillgängliga forsknings- och utvecklingsinfrastrukturer och om kompetens i företag. Vidare har projektet bidragit till en ökad samsyn kring prioriteringar av satsningar för att stärka life science i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat ett arbetssätt för att stimulera etablering av nya mötesplatser för samverkan mellan offentlig och privat sektor vilket har resulterat i stärkta nätverk. Projektet har synliggjort kompetens och infrastrukturer som behövs för att utveckla forskningsresultat till praktiska tillämpningar på hälso-området. Genom att stimulera kompetensinflöde i projekt skapade projektet bättre förutsättningar för starka forsknings- och utvecklingssamarbeten som adresserar globala hälsoutmaningar.

Upplägg och genomförande

Projektet gick från att vara huvudarrangör för samverkansmöten till att framför allt stötta externa mötesplatser. En konsekvens av detta är att många fler samverkansmöten kunde genomföras. Utarbetad process för att stötta, samarrangera och medverka på externa möten fungerade väl. Kartläggning av F&U-infrastrukturer fungerade väl men att hålla den uppdaterad var en utmaning. Samarbete med advokatbyrå och jurister på innovationskontor kring framtagande av juridisk vägledning, All Right Legal Support, för projekt som ska initiera affärssamarbete fungerade väl.

Projektnummer

2015-04045

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.


Läs mer om Swelifes övriga strategiska projekt.