Swelifes effektlogik och mål

Swelifes effektlogik

Den effektlogik och de mål vi arbetar med syftar alla till att Swelifes vision ska förverkligas. Den revideras och beslutas av Swelifes styrelse i samband med varje ny programperiod, alltså var tredje år.

Swelifes vision

Life science i Sverige har en ledarroll i utvecklingen för en hälsa i världsklass och en hållbar tillväxt.

Swelifes mission

Swelife faciliterar och accelererar innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta.

Swelifes effektlogik

Swelifes effektlogik
Uppdaterad 20 augusti 2021.

Effektmål

Swelife har tre effektmål i vår effektlogik. Effektmålen ska bidra till att visionen förverkligas.

 1. Life science-Sveriges kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning
 2. Sverige har en hållbar, växande och internationellt konkurrenskraftig life science-sektor
 3. Invånare i Sverige har tillgång till innovativa, kostnadseffektiva och individanpassade lösningar för bättre hälsa baserade på nuvarande ”best practice”
Swelifes effektlogik

Strategi och agenda för Etapp 3 (2021-23)

Agenda

Här hittar du Swelifes agenda (pdf).

Behov

Swelife har valt att fokusera arbetet utifrån två behov:

Goda förutsättningar för att utveckla och skala upp lösningar för bättre hälsa

Det finns ett behov av att förkorta tiden mellan att nya innovativa produkter och metoder tas fram till dess de kommer till nytta.

Sverige är ett av världens mest innovativa länder med starka universitet, företag med hög innovationsförmåga och hög vårdkvalitet. Trots det tar det ofta mycket lång tid för nya idéer att skapa värde för såväl individ som samhälle.

Starka, samverkande och tillgängliga infrastrukturer inom life science

Det finns ett behov av ett samverkande och tillgängligt system av infrastrukturer för life science i Sverige, för att nå vår fulla potential som innovationsland.

I dag finns det många bra delar i life science-systemet, men det saknas en sammanhållen helhet. Det skapar en otydlighet, en suboptimering av resurserna och i värsta fall missade möjligheter för Sverige.

Swelifes effektlogik

Tillståndsmål: Tillsammans skapar vi hållbar tillväxt – för individens hälsa

Strategi är en förändringsresa till ett tillstånd. Tillståndsmålet beskriver vem och vad som görs i ett sammanhang som gör att vi kan se det framför oss.

Fokus: Samverkan som ger resultat

För att strategin ska lyckas måste vi prioritera. Med ett tydligt fokus som ledstjärna blir det lättare att nå tillståndsmålet.

Insatsområden

För att effektmålen ska förverkligas, arbetar vi på Swelife med fyra insatsområden.

Effektivare utveckling av innovationer

Swelife utmanar och påverkar systemet för att effektivisera utvecklingen av nya produkter och tjänster för bättre hälsa. Resultatet är kortare utvecklingstid samt produkter och tjänster som adresserar viktiga behov. Detta ger Sverige konkurrensfördelar och bidrar till ökad tillväxt.

Vi baserar våra insatser på faktiska behov och omvärldsbevakning samt kunskap, lärdomar och resultat från exempelvis våra strategiska insatser. Vi stimulerar ett kontinuerligt lärande för att skapa en snabbare och mer effektiv utveckling av innovativa produkter och tjänster. Lärandet är en central del som bidrar till vidareutveckling av insatser och kan användas direkt som konkreta exempel vid policyutveckling.

Swelifes insatser består av kravställningar i utlysningar, rådgivning, vägledning och policyarbete för att snabba upp innovationsprocessen och på så sätt effektivisera utvecklingen. Centralt i arbetet är att säkerställa förankring och åtagande hos behovsägare för att kunna nyttiggöra resultaten.

Målbild:

Sverige är en attraktiv marknad för utveckling, där det är enkelt att förstå krav och processer för att kunna införa nya, innovativa produkter eller tjänster.

Mål 2022:

 • Swelife har tagit fram och kommunicerat en hinderanalys för effektivare utveckling av innovationer.
 • Swelife har tagit fram en handlingsplan för hur Swelife kan bidra, baserat på hinderanalysen.
 • Swelife har levererat minst två konkreta verktyg, tjänster eller metoder för att underlätta lärande, analys och kunskapsöverföring för snabbare utveckling, användning eller utvärdering av nya innovationer.

Framgångsfaktorer för implementering

Swelife skapar förutsättningar för projekten att lyckas och skapa maximalt värde genom att redan från start fokusera på kritiska framgångsfaktorer för implementering. Det kan göras exempelvis med

 • vägledningar och guider
 • implementeringskunskap
 • förankring och åtagande från behovsägare
 • tydliga kriterier.

Kriterier kan vara att skapa förankring tidigt i processen så att det finns en behovsägare med ett tydligt åtagande och att beskriva hur man slutligen planerar att implementera lösningen.

Målbild:

Sverige har effektiva processer för att implementera och utvärdera innovativa, kostnadseffektiva och individanpassade lösningar för bättre hälsa

Mål 2022:

 • Swelife har tagit fram och kommunicerat en handbok eller guide för implementering.
 • Swelife har genom minst två implementeringscase bidragit till best practice för införande av innovationer i hälso- och sjukvården.
 • Swelife har levererat en förstudie som presenterar en modell för hur nya innovationer kan prioriteras och hur offentlig verksamhet kan organiseras för mer effektivt införande och utvärdering.
 • Swelife har initierat, stärkt eller vidareutvecklat minst ett living lab tillsammans med en vårdinrättning för att kunna testa innovationer inom ordinarie verksamhet inför implementering.

Ett sammanhållet system av infrastrukturer

Swelife vill åstadkomma ett sammanhållet ekosystem av infrastrukturer för life science som är lättåtkomliga för de intressenter som behöver nyttja dessa.

Swelife fokuserar på luckor och initierar insatser för att åtgärda dessa. Inom insatsområdet kommer Swelife därför bland annat att aktivt öka samverkan mellan infrastrukturer, öka tillgängligheten och användningen av dem samt möjliggöra nya infrastrukturer. Det kan göras exempelvis genom översikter, vägledningar, finansiering för användning och vidareutveckling av affärsmodeller. Swelife inkluderar all typ av infrastruktur i insatsområdet men ska inte finansiera driften av infrastrukturer.

Målbild:

Sverige har ett sammanhållet system av infrastrukturer som stödjer forskning, utveckling och användning av precisionshälsa.

Mål 2022:

 • Swelife har initierat ett strategiskt projekt som ökar samverkan och koordineringen av olika aktörers uppdrag inom hälsodataområdet.
 • Det finns ett gemensamt ramverk för datahantering, definierat för Swelife-finansierade projekt.

Innovativa, företagsinitierade kliniska studier

Swelife ska bidra till att Sverige är ett attraktivt land att bedriva innovativa företagsinitierade kliniska studier i. Metodiken kring kliniska studier är under snabb utveckling, bland annat kopplat till precisionsmedicin, och Sverige har möjlighet att öka tillämpningen av innovativa tillvägagångssätt.

Det finns ett behov av att skapa ännu bättre förutsättningar att bedriva företagsinitierade kliniska studier med nya innovativa metoder i Sverige, inte minst för små och medelstora bolag. Specifika insatser definieras utifrån förstudien Acceleration av effektiva kliniska prövningar i Sverige.

Swelife samverkar med Kliniska Studier Sverige och kompletterar Vetenskapsrådets insatser med fokus på innovativa, företagsinitierade kliniska studier.

Målbild:

Sverige har konkreta och attraktiva erbjudanden för företag som vill genomföra tidiga eller innovativa kliniska studier i Sverige

Mål 2022:

 • Swelife har tagit fram och kommunicerat en hinderanalys för att fler tidiga eller innovativa, företagsinitierade kliniska studier skall genomföras i Sverige.
 • Swelife har tagit fram en handlingsplan för hur Swelife kan bidra, baserat på hinderanalysen.
 • Swelife har tagit fram en modell för hur aktörer gemensamt kan åta sig att konkret arbeta för att öka antalet tidiga eller innovativa, företagsinitierade kliniska studier.


Så arbetar Vinnova med effektlogiker.