Litet barn som kastar upp höstlöv i luften
Foto: Scott Webb

Systemtransformation i datadrivna kommuner

Vägen framåt blir allt tydligare när Prevention barnfetma (PBF) nu förflyttar sig från den inledande fasen, med nulägesanalys och dialoger, i riktning mot praktisk implementering av preventiva insatser.

Kartläggningen av nuläget, som skett genom litteraturstudier, enkätundersökning och intervjuer med olika aktörer samt dialog med kommuner och regioner, har gett flera viktiga insikter som kommer att genomsyra arbetet framåt. Grundläggande är att insatser bör ske på alla nivåer i samhället, att kommunen och dess tillhörande region är en lämplig arena för implementering och att det som görs behöver vara datadrivet.

Insatser på alla nivåer

Såväl forskning som praktisk erfarenhet visar att det för att nå samhällsförändring i preventiv riktning är nödvändigt att arbeta på alla olika nivåer i samhället. Idag sker merparten av insatserna på individnivå, men för att nå varaktiga förändringar och systemtransformation behöver de ske på flera nivåer parallellt.

I arbetet utgår PBF från modellen Wider Determinants of Health (Dahlgren and Whitehead, 1991) som belyser fem olika nivåer som har betydelse för en individs hälsa.

  • Biologiska faktorer, såsom genetik, ålder och kön
  • Livsstilsfaktorer, såsom kost, rörelse och sömn
  • Nätverket runtomkring individen, såsom familj, vänner och föreningsliv
  • Levnads- och arbetsförhållanden, såsom var en individ bor och arbetar
  • Övergripande samhällsnivå, såsom lagstiftning

Överfört till barnfetma finns det ett tydligt samband mellan i vilka områden barn växer upp, föräldrarnas utbildningsnivå och om de har arbete eller inte, föräldrarnas egen hälsa samt vilket land de är födda i.

Då många av faktorerna inte direkt kan påverkas av den enskilda individen är det av stor vikt att inte lägga huvudansvaret på barnet och dess familj, utan att skapa strukturer runtomkring barnet och familjen, på alla nivåer, som stöder en god hälsa och en jämlik hälsostart i livet. Det kan till exempel handla om att se till att det finns bra rekreationsområden nära barnet, att det finns stöd i det vidare nätverket i närsamhället och att lagstiftningen främjar hälsosamma val.

-Den första insikten för det fortsatta arbete inom PBF är därför att samhället behöver förändras i riktning mot prevention genom insatser som behöver göras på alla nivåer i samhället, säger Peter Bergsten, professor vid Uppsala universitet och huvudprojektledare för Prevention barnfetma.

Kommunen som arena

Den andra insikten är att kommunen och dess region utgör ett så pass diversifierat och komplext system att det är den lämpligaste arenan för att bättre förstå och genomföra systemtransformation. Det är också tydligt att initiativet och ägandeskapet över den förändring som systemtransformationen innebär behöver finnas i kommunen.

-När det sker genom en extern organisation eller som ett tillfälligt projekt som pågår en tid blir uthålligheten inte särskilt god, säger Peter Bergsten.

PBFs roll är därför främst att vara en dialogpartner som tillsammans med kommunen och regionen undersöker de specifika förutsättningar och behov som finns i kommunen. Utifrån dialogen kan sedan PBF bidra, stötta och facilitera. Även andra aktörer i lokalsamhället bjuds in till en vidare dialog kring insatser på alla samhällsnivåer.

-Lösningar behöver arbetas fram i dialog, med inspel från PBF där vår kunskap och kompetens kan bidra, men med kommunen och regionen som den drivande parten, säger Peter Bergsten.

Det handlar också om att höja kunskapsnivån kring vad som är grundorsakerna till barnfetma, hur mångfacetterat problemet är och hur lösningarna därför behöver ske på olika nivåer i samhället. Genom att skapa ett nätverk mellan kommunerna och regionerna som samarbetar med PBF kan inspiration och kunskapsutbyte också ske mellan de deltagande kommunerna och regionerna.

Datadriven transformation

Den tredje insikten är att datainsamling på olika nivåer är nödvändig för att utveckla insatserna och hela tiden lära sig vad som fungerar och vad som inte fungerar. Även om BMI och andra direkta hälsodata på individnivå fyller en viktig funktion behövs det även andra typer av data från olika nivåer i samhället. Ett exempel kan vara hur stor del av en kommuns eller regions budget som läggs på preventiva insatser jämfört med sjukvårdsinsatser.

-Under PBFs första år har vi gjort en omfattande inventering kring vilka data som kan vara relevanta att använda, vilka register som finns och hur tillgängliga de är. Nu går vi vidare med att undersöka hur PBF kan få tillgång till mer data på ett säkert sätt och som fortfarande säkerställer individens integritet, berättar Peter Bergsten.

Det handlar också om att löpande få fram underlag för beslut. I stället för att titta på siffror som sammanställs i en rapport en gång om året ska kommunerna regelbundet få snabb och enkel tillgång till data online. För kommuner som väljer att gå över till ett mer datadrivet beslutfattande inom hälsoområdet finns också stora möjligheter att överföra arbetssättet till andra områden, till exempel för planering av infrastruktur eller brottsförebyggande arbete.

Fem pilotkommuner

Målsättningen för PBF är att under 2022 börja implementera insatser för prevention av barnfetma i nära samarbeta med fem pilotkommuner och deras tillhörande regioner.

-Vi har flera intressanta dialoger med bland andra Ånge kommun i Region Västernorrland och Säffle, Filipstad och Storfors i Region Värmland, och ytterligare ett antal kommuner i andra delar av Sverige, berättar Peter Bergsten.

Skala upp

De första tre åren kommer arbetet att ske tillsammans med pilotkommunerna och deras tillhörande regioner. Nästa steg är att skala upp till 50 kommuner, för att slutligen nå alla Sveriges 290 kommuner. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att skapa ett program med insatser som har tydlig mätbar effekt, är varaktiga och går att replikera. Samtidigt som allt som görs behöver anpassas till den lokala kontexten.

-I våra dialoger ser vi redan att varje kommun och region är unik, och att åtgärder som är bra i en kommun kan förväntas behöva förändras i en annan. För att få effekt och varaktighet behöver vi ha det i åtanke, samtidigt som vi säkerställer att allt som görs är evidensbaserat och datadrivet. Det är den sortens insatser vi hoppas kunna utveckla de kommande åren, avslutar Peter Bergsten.


Tillbaka till Prevention barnfetmas huvudsida.