labb och test
Foto: Monstera/Pexel

Dags för Test och Labb – Öppen Ingång!

En del av Grand Challenge Noll Barnfetma vid Skolstart 2030

Nu är det dags för den andra fasen i vår Grand Challenge – Test och Labb. Vi utmanar dig och ditt team att under hösten 2021 färdigställa en prototyp och genom den visa på hur barnfetma kan förebyggas och ge alla en jämlik hälsostart i livet.

Prototypen som ska färdigställas och testas ska vara beteendeförändrande, innovativ och besitta god potential att nå en marknad och skapa effekt. Vi vill inte sätta restriktioner för huruvida prototypen är en produkt, tjänst, policy eller verktyg – vi öppnar upp för att överraskas av ert initiativ och engagemang. Det viktiga är att prototypen ska kunna förebygga barnfetma innan skolstart och att ni genom höstens Test och Labb kan visa på prototypens kapacitet att göra detta.

Så här går det till

Test och Labb genomförs under hela hösten 2021. Från start ger vi er som team skräddarsytt stöd baserat på era behov när ni ska experimentera och testa er Prototyp. Vi ger er även stöd genom Checkpoints där vi följer upp teamens progression samt rådgivning om finansiering för att realisera prototyperna.

Test och Labb avslutas den 8 december. Då ska teamen demonstrera sina prototyper och presentera resultatet av sina tester på en demoday. Med under denna dag är den expertjury som har till uppgift att bedöma och ranka teamens prestationer. Inför demodagen ska teamen därtill ha skickat in filmer där de presenterar sitt konceptförslag och en kort pitch av hur deras koncept kommer att förebygga fetma hos barn i förskoleåldern. Filmerna och tillhörande beskrivning kommer att bedömas av juryn som har till uppgift att utvärdera och ranka tävlingsbidragen. Utfallet av bedömningen presenteras på ett finalevent under mitten av december.

Efter hand, från juni fram till fasens start i september, kommer vi att ge ytterligare information om upplägg och förutsättningar för hur du deltar.

Låter det klurigt? Lugn, bara lugn. Vi kommer att guida er genom hela vägen. Anmäl nu ditt team till Grand Challenge Test och Labb, så kommer du fortlöpande att få information.

Preliminär tidslinje för Test och Labb i Grand Challenge Prevention Barnfetma

 • 23 juni – Grand Challenge Öppen Ingång lanseras. Nu öppnar möjligheten att anmäla ert lag till Test och Labbfasen
 • 27 augusti– Meet-up-dags! Ett online-möte för intresserade team
 • 1 september – Vi stänger möjligheten att anmäla lag till Test och Labb. Bedömning sker av intresseanmälningarna för att se att teamen adresserar perioden fram till grundskolestart med sina lösningar.
 • 15 september – Slutlig laguppställningen för Test och Labb presenteras och verksamheten startar för alla lag!
 • Under september, oktober, november genomför vi obligatoriska checkpoints för att ge er i teamen inspiration och stöd
 • 1 december – Test och Labb slutspurt inleds – förberedelse inför demodag inleds
 • 7 december – Test och Labb avslutas deadline för konceptinlämning (film + pitch)
 • 8 december – Test och Labb demodag
 • 8 december – 15 januari – Bedömning av inlämnade bidrag
 • 15 januari – Finaleventet

Tidpunkter kan komma att justeras och uppdateras här respektive till de team som anmält intressade att delta.

Anmäl ditt lag till Test och Labb – Öppen Ingång

Regler

Regler för deltagande hittar du här.

gravid kvinna
Labbet är en fortsättning på hackathonet.

Frågor och svar (Q&A)

Vi som har en prototyp som vi vill färdigställa och testa inom ramen för Test och Labb – hur vet vi att vår lösning är lämplig?

Test och Labb är en del av Grand Challenge Prevention Barnfetma som är en del av projektet Prevention Barnfetma – för en jämlik hälsostart i livet. Prevention Barnfetma är ett nationellt initiativ som har som syfte att förebygga övervikt och fetma bland barn 0-6 år i Sverige och därmed bidra till att minska psykisk ohälsa, utveckling av diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar.

Se gärna filmen https://youtu.be/tIpbaXvIik8

Lösningarna i Test och Labb kan riktas in mot tiden för graviditet, förlossning eller perioden från födelsen fram till skolstarten. Under den första fasen i Grand Challenge Hackathon så presenterades såväl behovspitchar som målsättning för vår Grand Challenge.

Här hittar du detta material som du kan använda för att positionera er prototyp mot projektets vision.

Vad innebär att detta är en Öppen Ingång?

Från Hackathonet bjuds topp 5 in att delta i höstens Test och Lab. Utöver det har bland övriga deltagande team i Hackathonet 3 wildcards delats ut för deltagande. För att möjliggöra för andra team med prototyper på tjänster, produkter eller prototyper, vilka nödvändigtvis ej var med i Hackathonet, att bidra till att lösa samhällsutmaningen med barnfetma föranleds den andra fasen av en Öppen Ingång. Genom den öppna ingången så möjliggör vi för fler team med mogna lösningsförslag att bli en del av denna Grand Challenge.  

Vad innebär det att göra en laganmälan?

Om ni som team gör en laganmälan så anmäler ni ert intresse att vara med i Grand Challenge Test och Labb – hösten 2021. Detta innebär inte att man automatiskt är med i Test och Labb. För att se till att lösningarna som kommer fram från Grand Challenge adresserar perioden fram till grundskolestart och att vi vill hjälpa er att ta fram nya lösningar så gör vi en värdering av de laganmälningar som kommer in. Detta kan leda till att ni får uppgift att innan Test och Labb-fasen startar anpassa er prototyp eller plan för experimenterande under hösten 2021.

Test och Labb är en del av en tävling – vad kan man vinna?

Vi utlyser inte i dagsläget en stor summa pengar som vinst i vår Test och Labbfas. Istället tävlar ni som team om möjligheterna att

 1. få gå vidare i Grand Challenge till nästa fas – Marknadsintroduktion och uppskalning
 2. äran att utses som främsta lösning från Test och Labbfasen att förebygga barnfetma och ge alla en jämlik hälsostart i livet.

Samtliga lag vinner möjligheten till individuell feedback på koncepten från en expertjury. Teamen exponeras i organisatörernas kanaler, och de får medverka på virtuella event under tävlingen och vid finaleventet. Priserna beskrivs mer ingående i tävlingens deltagarregler.

Test och Labb och Grand Challenge – vad är vad, och hur hänger allt ihop?

Test och Labb är en del av Grand Challenge Prevention Barnfetma. Fasen följer efter en första fas – Hackathon. Hackathonet genomfördes under mars 2021 med syftet att stimulera till att goda idéer utvecklas till starka koncept. I Test och Labb får ett urval av deltagande team möjlighet att under hösten 2021 vidareutveckla och testa sina lösningar. Därefter får en handfull av team möjligheten att förbereda implementering och marknadsimplementation med stöd av Sveriges främsta innovationsstödjare.

Vem arrangerar Grand Challenge Prevention Barnfetma?

Projektet Prevention Barnfetma – För en jämlik hälsostart i livet arrangerar Grand Challenge Barnfetma. Swelife leder projektet och det omfattar 24 partners. Projektet finansieras av Vinnova och projektets parter.

Test och Labb fokuserar Prototyp och Testning – vad innebär ett Prototyp och vad innebär Testning?

Genom Test och Labb vill vi under hösten 2021 stimulera er som team att testa er prototyp för att visa på dess kapacitet att förebygga barnfetma. Demonstrationen i december ska inte fokusera på prototypens funktionalitet utan dess kraft att förebygga det samhällsproblem som vår challenge fokuserar.  Den aktuella situationen är att våra barn i högre grad än tidigare drabbas av fetma, vilket kan ge allvarliga hälsokonsekvenser senare i livet.

I arbetet med er prototyp så kommer ni som lag även få avgränsa problemet ni adresserar och motivera att den att prototypen skapar effekt. Konceptinlämning kommer ske genom

 1. film(er)
 2. textuell/visuell beskrivning (pitch).

Bedömningskriterierna som används under Test och Labb beskrivs närmare i Reglerna för deltagande vilka ni hittar här.

Detaljerade anvisningar för inlämning kommer under hösten 2021.