Capitainer: Utveckling av e-Hälsa och patientcentrerad vård genom patientnära plasmaprovtagning

Capitainer AB har utvecklat en prototyp för kvantitativ plasmaprovtagning från ett fingerstick. I projektet kommer denna utvecklas till en CE-märkt produkt. För att systemet ska kunna implementeras i laboratorierutin behöver nya analysmetoder på prover tagna med produkten utvecklas. Karolinska Universitetssjukhus och Linköpings universitet ska utvärdera systemet för detektion av markörer inom klinisk kemi och Therapeutic Drug Monitoring. Metoder för detektion av Albumin, D-vitamin, CDT (alkohol markör) samt antiepileptiska läkemedel kommer att utvecklas på systemet.

Resultat/Värde

Resultatet av projektet möjliggör patientnära digitala hälsodiagnostiktjänster då dessa fortfarande är beroende av att patienter tar sig till en vårdinrättning för den provtagning som är nödvändig. Det patientnära sättet att diagnosticera skulle innebära minskade kostnader för sjukvården samt spara tid och möda för patienterna och därmed leda till ökat tillgänglighet tillsjukvård. Produkten förväntas även bidra till reducerat CO2 utsläpp och energikonsumtion då självprovtagningen effektiviserar och delvis eliminerar transporter av både patienter och prover.

Mål

Projektet kommer att utveckla ett system för kvantitativ plasmaprovtagning, som patienten kan använda hemma själv genom ett stick i fingret och sedan skicka med reguljär post till laboratoriet för analys. Syftet är att öka tillgången till vård för patienter genom att effektivisera nuvarande processer för blodprovstagning och hantering. Detta uppnås genom att ta bort kostsamma och mödosamma steg förbundna med konventionell blodprovstagning såsom transport till vårdcentraler, att en utbildad sjuksköterska behöver ta provet och att det behöver kyld transport till laboratoriet.

Projektnummer

2019-01443

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa: 2 999 186 kronor

Huvudsökande organisation

Capitainer AB

Tidsram

juni 2019 – maj 2021

Kontakt

Anna Ohlander
ohlander@capitainer.se

Fler berättelser
förstudier precisionsmedicin
Förstudier inom precisionsmedicin