Strategiskt projekt

GMS: Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden (GMS) koordinerar och utvecklar förutsättningarna för att Sverige ska kunna ligga i framkant inom precisionsmedicin.

Genomik, det vill säga studie av vår arvsmassa, utgör en viktig komponent av precisionsmedicin och används ofta som diagnostisk metod för både ovanliga ärftliga sjukdomar och cancer. Med hjälp av ny, kraftfull sekvenseringsteknik kan redan idag hela eller delar av arvsmassan analyseras på ett kostnadseffektivt sätt.

Vad vill projektet uppnå?

Genomic Medicine Sweden (GMS) arbetar för att snarast ta Sverige till ett läge där precisionsmedicin – rätt behandling till rätt patient – blir en central del av utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Sverige har förutsättningar i form av kunskap, data och viss teknisk infrastruktur, men för att erbjuda precisionsmedicin på nationell nivå måste resurserna koordineras och dessutom krävs en helt ny IT-infrastruktur.

Idag varierar tillgång och metodik för de nya sekvenseringsteknikerna mellan olika sjukvårdsregioner i Sverige. Ett av målen för GMS är därför att göra tillgången till dessa diagnostiska metoder kostnadseffektiv och likvärdig över hela landet, i enlighet med visionen om lika vård för alla.

Ett mål är att etablera regionala medicinska genomikcentra (GMC) vid universitetssjukhusen. Dessa ska kompletteras av en centralt uppbyggd informatikinfrastruktur som krävs för att kunna analysera, tolka, dela och lagra de stora mängder patientdata som är förutsättningen för precisionsmedicin.

Hur bedrivs arbetet?

Projektet startade 2017 med att ta fram ett förslag till hur precisionsmedicin på ett koordinerat sätt kan införas i svensk sjukvård. Det ska föreslå en organisation för GMS och särskilt fokusera på hur man löser frågor kring hälsoekonomi och informatik. Arbetet kommer ske i nationella referensgrupper för olika sjukdomsområden och tekniska arbetspaket, och leds av en styrgrupp med bred nationell förankring. En viktig aspekt blir även att identifiera hur existerande, relevant infrastruktur kan samverka med GMS för att uppnå projektets mål.

Vem gynnas?

  • En stor och växande patientgrupp: på sikt förväntas årligen minst 45 000 patienter med cancer eller ovanliga ärftliga sjukdomar genomgå sekvensering. Detta förväntas ge nya möjligheter till förbättrad diagnostik och mer riktade behandlingar och därmed bättre sjukvård.
  • Akademi, industri och sjukvård: goda möjligheter för forskning och ökad samverkan.
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: