dna

Swelife förstärker satsning inom genomik med elva miljoner kronor

Swelife förstärker Genomic Medicine Sweden – Vinnovas satsning inom precisionsmedicin – genom att finansiera satsningen med elva miljoner kronor under en tvåårsperiod (2020–21).

Genomic Medicine Sweden, GMS, består av sju regionala center för genomisk medicin (GMC) som i ett första steg kommer att införa bred gensekvensering inom sjukvården. I samverkan med sjukvård, akademi och näringsliv samordnar GMS så att precisionsmedicin införs nationellt. Det är en nationell kraftsamling som syftar till att fler patienter i hela Sverige ska få tillgång till bred gensekvensering som kan leda till bättre diagnostik och en mer individanpassad behandling.

– Bidraget från Swelife förbättrar och stödjer möjligheterna att kunna använda data om våra gener för diagnostik, behandling och förebyggande av ohälsa, säger Peter Nordström, programchef på Swelife. Det gör projektet genom att lösa frågor om hantering, lagring, visualisering och analys av data. Arbetet kan på sikt även leda till att det förebyggande hälsoarbetet blir mer individanpassat – vi talar då såväl om precisionsmedicin som om precisionshälsa.

Medlen från Swelife möjliggör att hälso- och sjukvården, näringslivet och akademin kan dra nytta av data, samtidigt som patientens integritet bevaras.

Fakta Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden, GMS, består av sju regionala center för genomisk medicin (GMC) som i ett första steg kommer att införa bred gensekvensering inom sjukvården. Detta kommer avsevärt att förbättra diagnostik och individanpassade behandlingar av en rad sjukdomar. Varje GMC är ett nära samarbete mellan sjukvård, universitet och SciLifeLab på respektive ort.

I bred samverkan med sjukvård, akademi och näringsliv bygger GMS en infrastruktur som möjliggör förbättrad diagnostik, individanpassade behandlingsval och forskning inom området precisionsmedicin. GMS fokuserar inledningsvis på bred gensekvensering vid bland annat cancer, sällsynta diagnoser och infektionssjukdomar.

Fakta finansieringen

Bidraget på 11 miljoner SEK från Vinnova genom Swelife motfinansieras av Genomic Medicine Swedens parter (regioner och universitet) på ett lika stort belopp. Hela projektbudgeten blir därför 22 miljoner SEK.

Finansieringen bidrar till att Genomic Medicine Sweden ska leda till att

  • utveckla nationella standarder för lagring av genomikdata inom svensk sjukvård,
  • utveckla ramverk för länkning av genomikdata och metadata till annan hälsodata för analys och visualiseringsändamål
  • belysa de lagändringar som måste ske för att möjliggöra säker datadelning på nationell och internationell nivå.

Projektet pågår 2020–21.

https://genomicmedicine.se/


Läs mer om projektet Genomic Medicine Sweden på Swelife.se.