Påverkansplattform Medtech4Health och Swelife

Gemensam påverkan för internationell framgång

Ett ökat deltagande i europeiska samarbeten och en ökad svensk andel av EU:s forskningsmedel inom life science. Det är de två huvudsyftena för den påverkansplattform som Swelife driver tillsammans med innovationsprogrammet Medtech4Health.

Life science i Sverige behöver internationellt bli bättre på att synliggöra sina styrkor inom forskning, samarbeten och innovationsmiljöer. Idag saknas en gemensam svensk röst som påverkar och kommunicerar kommande utlysningar inom H2020 och andra EU-program inom life science-området – det är upp till varje enskild organisation att etablera sina egna påverkansvägar. Påverkansplattformen vill vara denna gemensamma röst och kommer att fokusera på ett antal av Sveriges styrkeområden inom life science.

Plattformens syfte

  1. Att delta i och påverka utformningen av kommande H2020-utlysningar och efterföljande ramprogram liksom att koordinera, positionera och kommunicera svenska styrkeområden på EU-nivå.
  2. Att kommunicera och facilitera möjligheterna för svenska intressenter att delta och ingå i projektkonsortier i H2020 och i kommande ramprogram.

Arbete i fem steg/arbetspaket

  1. Nulägesanalys och etablering av mål för arbetet
  2. Kartläggning av besluts- och påverkansvägar inom H2020
  3. Kartläggning av svenska styrkeområden
  4. Påverkansaktiviteter
  5. Nationell informationsspridning

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: