gummistövel. Incitament affärs- och ersättningsmodeller
Incitament, affärs- och ersättningsmodeller. Foto Markus Spiske

Arbetspaket 5 Incitament, ersättnings- och affärsmodeller IEA, Prevention barnfetma

En del av projektet Prevention barnfetma

Vilka incitament, ersättningsmodeller och affärsmodeller kan bidrar till att flytta fokus från sjukvård till förebyggande hälsoarbete inom prevention av barnfetma? Det är frågor som undersöks i Arbetspaket 5.

Ersättnings- och affärsmodeller

Under 2020 genomförde projektet en förstudie som tittar på olika incitament för hälsofrämjande och preventiva insatser mot barnfetma. I rapporten beskrivs olika ersättningsmodeller i offentlig sektor, främst med koppling till hälso- och sjukvården. Dessutom beskrivs relationer för och definition av affärsmodeller i kommersiell sektor.

Programstyrning

Mycket tyder på att det behövs någon form av programstyrning, där flera aktörer samarbetar och har en gemensam målbild. Nästa fråga är hur kontexten ska avgränsas och förstudien visar att det lämpligaste sannolikt är att avgränsa utifrån kommun eller, i större städer, utifrån stadsdel och fokusera på invånare inom ett visst geografiskt område.

Testa modell

För att verkligen nå förändring är det viktigt att hitta och adressera rotorsakerna till barnfetma och samtidigt arbeta på systemnivå. Idag finns varken en helt klar bild av samtliga rotorsaker eller tydliga incitament att göra något åt dem. Under 2021 är fokus att, i dialog med övriga arbetspaket, att ta fram ett första förslag till en modell att testa i två kommuner med olika kontext.

Rapport

Incitament, ersättnings-, affärsmodeller och hälsoekonomiska modeller för preventiva interventioner mot barnfetma. Mars 2021. Rapportskribent: Maria Bjerstam. Pdf.

Kontakt

Maria Bjerstam, Innovation Skåne

maria.bjerstam@innovationskane.com