Mätning, uppföjning, datahantering. Foto av barn som jobbar med padda.
Mätning, uppföjning, datahantering. Foto av Robo Wunderkind

Arbetspaket 4 Mätning, Uppföljning och Datahantering – MUD, Prevention barnfetma

En del av projektet Prevention barnfetma

Mätning, uppföljning, datahantering: En viktig del i projektet Prevention barnfetma är fastställa vad som ska mätas och vilka gemensamma termer som ska användas. Det är också betydelsefullt att ta reda på var det finns intressant dataunderlag för analys i arbetet med att förebygga barnfetma.

Gemensam räls för mätning och datahantering

Enkelt beskrivet handlar det om att bygga en gemensam räls, som också underlättar nya digitala arbetssätt och datautbyte. Rälsen behövs både för att bedöma nuläget och för att utvärdera de insatser som kommer att genomföras framåt.

Inventering

Ett första steg är att ta reda på vilka termer och mätindikatorer som idag används i arbetet med prevention av barnfetma. Därför har en omfattande inventering genomförts i såväl kommuner och landsting, som på nationell och internationell nivå. Ett annat viktigt område handlar om att ta reda på var det går att få fram olika typer av data, som kan kopplas till prevention av barnfetma. Fokus har varit att inte fastna i ett traditionellt sätt att tänka utan också bjuda in nya aktörer. Att ta in data från många olika håll kan ge en bättre helhetsbild kring barnet.

Ny teknik

Det handlar också om att – på ett sätt som säkerställer individens integritet och datasäkerhet – kunna dra nytta av ny teknik vid lagring, delning och användning av data. Ett viktigt område blir här att få en tydlig bild av vad som är juridiskt möjligt, till exempel hur regionerna lagligt kan dela data mellan sig.

Kontakt

Jovanna Dahlgren, Drottning Silvias barnsjukhus

jovanna.dahlgren@gu.se