Vad är Swelife?

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter. Vi stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan.

Swelife är en möjliggörare. Genom ett långsiktigt och nationellt perspektiv ska vårt arbete bidra till att:

 1. Life science-sektorns kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning
 2. Sverige erbjuder goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn
 3. Invånare i Sverige har tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad behandling.

Detta vill vi uppnå

De projekt och verksamheter vi stödjer och engagerar oss i ska bidra till våra nio mål.

Mål till 2020

 1. Swelifes roll som möjliggörare är nationellt förankrad
 2. Swelife har stärkt sitt internationella perspektiv
 3. Swelife engagerar intressenter från hela life science-sektorn (akademi, hälso- och sjukvård, näringsliv och patienter)
 4. Swelife har bidragit till en nationell life science-strategi
 5. Swelife har bidragit till att stärka och tillgängliggöra kompetens inom life science-sektorn
 6. SMF:er och tidiga projekt har tillgång till ett mer heltäckande finansieringsflöde från idé till använd produkt/tjänst
 7. Swelife har bidragit till förbättrad översikt av och tillgång till life science relaterad forskningsinfrastruktur
 8. Swelife har möjliggjort utveckling och nationell spridning av generiska nationellt skalbara lösningar för en bättre hälsa
 9. Swelife har bidragit till mer strukturerad och delbar data

Vår vision

Life science i Sverige har en ledarroll i utvecklingen för en hälsa i världsklass och en hållbar tillväxt.

Vår mission

Swelife faciliterar och accelererar innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta.

Budget och support

Mer än 100 organisationer, fördelade mellan akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv i hela Sverige stödjer i dag Swelife.

Budget

 • 2017: 55 mnkr från Vinnova (+55 mnkr medfinansiering)
 • 2016: 40 mnkr från Vinnova (+40 mnkr medfinansiering)
 • 2015: 30 mnkr från Vinnova (+30 mnkr medfinansiering)
 • 2014: 9 mnkr från Vinnova (+9 mnkr medfinansiering)
 • 2016-2019 tillkommer drygt 50 mnkr från regionala strukturfonder (ERUF-medel) via Tillväxtverket.

Historik

Swelife startade sommaren 2014 då Diabetesagendan och SILS (Sverige som internationellt centrum för life science) gemensamt ansökte om att få starta ett så kallat strategiskt innovationsområde (SIO). Tanken var att samla Sveriges life science-regioner i en gemensam nationell forsknings- och innovationsagenda.

SIO Folksjukdomar beviljades i maj 2014, bytte under hösten namn till Swelife och i januari 2015 tillkom ytterligare en agenda (PMC – Personalised Medicine Cancer).

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: