spelplanen

En spelplan som gör nyttorna tydliga

När och hur behövs utveckling och innovation konkurrensutsättas inom hälso- och sjukvården? Inom Swelifes Sweper-projekt tittade ett delprojekt närmare på den frågan. För drygt ett år sedan presenterades resultatet av analysen genom ”Spelplanen” – en tvåsidig spelplan som hjälper alla “innovationsspelare” genom snårskogen.

Nu har arbetsgruppen bakom Spelplanen tagit fram en skrift som en introduktion. Projektledare Tomas Borgegård, innovationsledare på Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset, berättar om tankarna bakom:

“Hela arbetet med Spelplanen och denna skrift utgick ifrån projektdeltagarnas gemensamt identifierade behov av att samla och dela kunskaper och erfarenheter från innovationsarbete inom hälso- och sjukvård under de senaste 5–10 åren.

Vi hade alla många exempel på innovationsprojekt som inte levererat enligt förväntningarna av olika anledningar, och landat på ”projektkyrkogården”, men även goda exempel på innovationsprojekt som levererat enligt plan. Utifrån dessa lärdomar ville vi utveckla någon form av hjälpmedel eller verktyg i ett format som lätt skulle kunna användas både operativt och strategiskt, av oss själva, men även alla andra aktörer som driver och finansierar innovationsarbete inom offentlig hälso- och sjukvård, och som skulle kunna bidra till gemensamt språkbruk.

Vår förhoppning är att Spelplanen och denna skrift ska bidra till att vi kommer att driva fler innovationsprojekt med större möjligheter till implementering och värdeskapande, att vi blir bättre på att ’tänka efter före’ att i större utsträckning både ’göra rätt saker och göra saker rätt’, så att offentliga medel kan utnyttjas optimalt, och vi alla – patienter, medborgare, företag och samhället – kan bli vinnare.

Karin Olu Lindgård tog även fram ett antal illustrationer om Spelplanen.

Praktiskt format

“En bit in i projektet hade vi inom projektgruppen en diskussion kring hur materialet – som sedermera blev Spelplanen – skulle presenteras och spridas. Vi var då alla i projektet överens om att det INTE skulle vara i rapportform; rapporter blir liggandes på hyllor och i mappar, vi ville istället sammanställa arbetet i ett format som lätt skulle kunna användas som ett både operativt och strategiskt hjälpmedel för innovationsarbete inom och med offentlig hälso- och sjukvård; en ”one-pager” kanske?

Det fick bli en ”two-pager” – Spelplanen. Detta format verkade fungera bra tyckte vi när vi presenterade och diskuterade planen både internt inom våra organisationer liksom med intressenter inom life science-systemet. Men trots denna ambition – att Spelplanen skulle vara självförklarande och lättbegriplig – såg vi ett behov att som komplement lägga ut texten en aning. Vi ville beskriva kontexten som planen vuxit fram inom, ge lite mer detaljerade instruktioner till de olika faserna och vägvalen som Spelplanen beskriver, liksom att ta chansen att reflektera kring innovationsarbete och life science-systemet i allmänhet. Även denna med denna rapport hade vi ambitionen att vara ganska kort och koncis och med lite illustrationer som ytterligare förstärkning.”

Så här ser Spelplanens framsida ut.

Ett hjälpmedel för innovationsprojekt

“Spelplanen kan man ha som hjälpmedel i diskussioner med forskare, sjukvårdspersonal, företag, finansiärer –  i princip alla aktörer i life science-systemet kring innovationsarbete och innovationsprojekt och processen att gå från behov-idé-forskning till implementering, i samverkan med offentlig hälso- och sjukvård.

Exempel på diskussion som inte är ovanlig är om ’FoU-samverkansprojekt’ utanför Lagen om offentlig upphandling (Forskning och utveckling, FoU, undantaget) är bästa strategi för de ingående aktörerna, vilka förväntningar har aktörerna på utfall från samverkansprojektet, vilka begränsningar och utmaningar finns i samverkan med offentlig sektor? Vilka är utmaningarna med egenutveckling, och hur skall dessa hanteras? Upphandling, när är det relevant och hur gör man? När ska inköpsavdelningarna involveras (om möjligt alltid och tidigt!)? Akademisk forskning och utveckling, hur förhåller den sig till Spelplanen, hur ser bryggan ut?”

Har Spelplanen varit till nytta för er på Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset?

“Ja, Spelplanen har varit användbar vid många tillfällen både vid interna diskussioner på Innovationsplatsen. Dels kring strategier inte sällan kopplat till ansökningar om finansiering  – är det relevant att starta FoU-samverkan eller vore det mer lämpligt med någon form av upphandling och eventuell samutveckling? Dels i diskussioner med kliniska verksamheter som har idéer eller redan pågående egen forskning och/eller innovationsprojekt (ofta FoU-samverkan med industri). Då har Spelplanen fungerat som pedagogiskt stöd i diskussionen: hur länge ska vi driva innovationsarbetet i denna form, vilket utfall är rimligt att förvänta sig, och hur tar man detta vidare?

Även i diskussioner med finansiärer har Spelplanen varit användbar som stöd för att tydliggöra strategin för pågående och framtida innovationsarbete. Vid flera diskussioner med företag som vill starta samverkansprojekt, har Spelplanen använts för att beskriva vilka möjligheter och begränsningar som finns, så att förväntningar kan hanteras tidigt.
Nyttan med att tydliggöra, och att med det hantera förväntningar, är kanske en av de tydligaste nyttorna med Spelplanen, so far.

Och inte minst har arbetet med att ta fram SPELPLANEN inom SWEPER-projektet ökat kontaktytorna mellan Innovationsplatsen och Innovationskontoren i de övriga regionerna som varit med, vilket lett till bestående samarbetsformer.”

Mer läsning

Fler berättelser
Reccan Diagnostics: Utveckling av en ny diagnostisk och prognostisk biomarkörpanel i blod vid pankreascancer